Jaarrekening 2019

VII Overzicht begrotingsresultaat

Wij zijn het begrotingsjaar 2019 gestart met een bedrag aan voorlopig begrotingsresultaat van afgerond € 187.000.
Wij gebruiken het begrotingsresultaat bij positieve of negatieve mutaties ten aanzien van:

  • Voorlopig saldo van de begroting;
  • Saldo’s van de bestuursrapportages;
  • Toevoegen onderuitputting kapitaallasten;
  • Verkopen gronden en gebouwen (niet grondexploitatie);
  • Dekking door de raad geaccordeerde tussentijdse wensen;
  • Onvolkomenheid in de begroting.

Mutaties ramingen begrotingsresultaat

Wijzigingnr.

Bedrag

Saldo primitieve begroting 2019

186.905

Onttrekking Incidenteel:

Aanleg camperplaatsen Sas van Gent

5

-100.000

Water- en rioleringsplan (WRP) 2019-2023

6

-290.543

Subsidies lokale initiatieven 75 jaar vrijheid

7

-33.755

Subsidie Slag om de Schelde

7

-25.000

-449.298

Onttrekking structureel:

Parkeren North Sea Port

2

-8.064

Verhoging subsidie Oranjecomité Sas van Gent

2

-452

Onderhoudsbudget steiger Veerhaven

2

-5.000

RUD 1e begrotingswijziging 2019

3

-24.500

Uitvoering Citymarketing 2019-2022

4

-54.500

GGD 1e begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis

4

-20.595

Bushalte Hoek

4

-10.133

Onderzoekskosten onderwijshuisvesting VO

4

-4.600

Extra kosten bebording fiscaal parkeren

4

-9.000

Indexering subsidie en huur 2019 Scheldetheater

5

-1.897

Accountantkosten 2019-2022

5

-35.000

Extra kst ivm nieuwe verordening naamgeving en adressen

7

-2.500

Implementatie VN verdrag

7

-18.532

-194.773

Toevoeging incidenteel:

Verkoop Handellaan 5, Terneuzen

2

170.000

Verkoop Bernhardstraat 110, Westdorpe

4

31.800

Verkoop garage Donze Visserstraat, Terneuzen

5

21.000

Verkoop reststrook Madame Curiestraat, Terneuzen

6

22.000

Raamcontact voertuigen

6

10.210

Overschot budget maatwerk Emergis en Outreach 2018

7

16.695

Inzet reserve Onderuitputting Algemene uitkering 2018

11

250.000

Index Wet uitkering Wegen (WUW) sept. circulaire 2019

13

12.747

Actualisatie planning onderhoud kapitaalgoederen

13

64.965

599.417

Toevoeging structureel:

Natuur & Zo begrotingswijziging 2018

2

32.791

Doorrekening arbeidsdeskundige aan gemeente Sluis

4

19.500

Opzeggen huur lokaal Down Town in Gregoriuscentrum

4

3.750

56.041

Buraps/Circulaires Gemeentefonds:

Septembercirculaire 2018 en WOZ actualisatie

2

955.789

Decembercirculaire 2018

5

52.195

1e bestuursrapportage 2019

8

693.797

Meicirculaire 2019

10

-1.098.840

2e bestuursrapportage 2019

12

291.641

Septembercirculaire 2019

13

-177.623

716.959

Saldo begrotingsresultaat 2019

915.251

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 12:08:26 met de export van 06/25/2020 11:52:18