Jaarrekening 2019

III Toelichting op baten en lasten

Omschrijving

bedragen x € 1000

Saldo jaarrekening 2019

6.103

V

Begrotingssaldo en onvoorzien na wijziging

1.122

V

Te verklaren afwijkingen

4.981

V

Afwijkingen:

Salarissen

372

V

Voormalig personeel

-1.501

N

Kapitaallasten

538

V

Toerekeningen grondexploitatie en investeringen

-378

N

Gas en elektra

119

V

Gronden

-156

N

Verkeer en vervoer

278

V

Onderwijs

359

V

Openbaar groen

123

V

Volksgezondheid en milieu

442

V

Omgeving (vergunningen)/woningbouw

1.998

V

Overhead/organisatiekosten

691

V

Gemeentefonds, incl. prijscompensatie

794

V

Onderstaand lichten wij de afwijkingen boven € 100.000 toe. De detailtoelichting vindt u terug in de toelichting per programma. Hier gaan wij op de afwijkingen die leiden tot het saldo van de jaarrekening 2019 vanaf € 40.000 nog wat dieper in.

Begrotingssaldo en onvoorzien na wijziging (€ 1.122.000 V)
Het saldo van de begroting na de 13e wijziging 2019 is € 915.000. Het saldo van onvoorzien na de 13e wijziging 2019 € 207.000. Voor de details hiervan verwijzen wij in dit geval naar de overzichten onvoorzien (onderdeel VI) en begrotingsresultaat (onderdeel VII).

Salarissen (€ 372.000 V)
Het per saldo voordeel van € 372.000 wordt veroorzaakt door een voordeel op de algemene salarissen en het vervangingsbudget (€ 423.000) en ontvangst van Sociale verzekering uitkeringen wegens zwangerschap (€ 101.000). Hier tegenover staat een nadeel op de  werkkostenregeling (€ 152.000). De onderdelen vervanging en salarissen zijn met elkaar verrekend. Bij de 2e bestuursrapportage is een deel van het overschot op salarissen overgezet naar vervanging. Het nadeel op de werkkostenregeling betreft afrekeningen van 2016 en 2017. Bij de bestemming van het rekeningsaldo 2019 hevelen wij € 372.000 over naar 2020 voor de uitvoering van de maatregelen uit het plan Op weg naar een toekomstbestendig sociaal domein. Hiermee levert de organisatie ook een bijdrage aan de taakstelling.

Voormalig personeel (€ 1.501.000 N)
Wij hebben € 1.501.000 nadeel door een hogere toevoeging aan de voorziening Appa. Wij hadden bij de 2e bestuursrapportage 2019 al rekening gehouden met een hogere toevoeging. Door de in 2019 blijvend dalende rente blijkt dit nog onvoldoende te zijn. Om toekomstige uitkeringen op peil te houden moeten wij bij een dalende rente extra toevoegingen aan de voorziening Appa doen.

Overhead/organisatiekosten (€ 691.000 V)
Begin 2019 was een budget beschikbaar van € 441.000. Directiebesluiten (DO) leidden in 2019  tot incidentele en structurele mutaties op het budget taakstelling organisatiekosten. Dit resulteert in een restant budget eind 2019 van € 149.000.
Daarnaast hebben wij voordelen op diverse facilitaire onderdelen (€ 118.000), data-analyse en interne controle/administratieve organisatie (€ 101.000) en ICT (€ 323.000).  Omdat voor enkele van deze onderdelen verplichtingen doorlopen in 2020 hevelen wij een deel van deze budgetten (totaal € 273.000) bij de bestemming van het rekeningsaldo 2019 over naar 2020.

Kapitaallasten (€ 538.000 V)
Het verloop van de post kapitaallasten in 2019 kan als volgt worden weergegeven:

primitieve

wijzigingen

begroting

realisatie

verschil

begroting

na wijziging

voordelig

Afschrijving

10.704.000

-604.000

10.100.000

9.562.000

538.000

Het voordeel van de post afschrijvingen 2019 ten opzichte van de begroting 2019 na wijziging van € 538.000 betreft voornamelijk:
- Inzamelen en verwerken afval € 266.000
- Wegen € 81.000
- Havenbeleid € 39.000
- Stadsservice inclusief diverse auto's € 39.000
- Natuureducatie en -beheer € 38.000

Toegerekend aan grondexploitatie en investeringen (€ 378.000 N)
Wij hebben een nadeel van  € 389.000 door per saldo minder werkelijke salarissen bij investeringen, bedrijventerreinen en grondexploitatie. In alle gevallen betreft het een van de raming afwijkende toerekening salariskosten. Dit door het aantal bestede uren aan de desbetreffende zaken.

Wij hebben een per saldo nadeel van € 102.000 door het minder toerekenen van overhead aan de investeringen, bedrijventerreinen en grondexploitatie. De overhead rekenen wij toe door een opslag bovenop de salarissen te doen. Omdat wij minder salarissen door middel van urentoerekening aan de investeringen, bedrijventerreinen en grondexploitatie toerekenden is er ook minder overhead toegerekend.

Daarnaast hebben wij voordeel van € 113.000 door een grotere toerekening van rente aan de bedrijventerreinen. Dit door een hogere boekwaarde van de bedrijventerreinen aan het begin van het jaar dan waarbij de oorspronkelijke begroting rekening is gehouden.


In de volgende posten zijn de personeels- en kapitaallasten uitgezonderd. Deze zijn waar nodig hierboven toegelicht.

Gas en elektra (€ 119.000 V)
Per saldo is er voordeel van € 119.000 als gevolg van iets meer gasverbruik (8.865 m3) maar minder elektra gebruik (62.345 KWh). Daarnaast hebben de hogere gasprijs en de lagere elektra prijs hier invloed op. Ook het gebruik van zonnepanelen leidde tot minder afgenomen elektra.

Gronden (€ 156.000 N)
We hadden een verkoop geraamd op de hoek Korte kerkstraat-Dijkstraat aan Clavis. Deze verkoop komt pas daadwerkelijk tot stand in 2023, na het gereed komen van de bouw van de appartementen en de plint aan de Nieuwstraat Zuid. Tijdens de bouwperiode wordt deze locatie gebruikt als bouwplaats voor de aannemers.

Verkeer en vervoer (€ 278.000 V)
Wij hebben voordeel van € 278.000 op het onderdeel Verkeer en vervoer voor de camperplaatsen in Sas van Gent (€ 100.000) en openbare verlichting (€ 178.000). De activiteiten rondom de camperplaatsen zijn nog niet afgerond. Om die reden hevelen wij dit voordeel bij het bestemmen van het saldo van de jaarrekening 2019 over naar 2020.
Het voordeel bij openbare verlichting is ontstaan door het gebruik van meer Led-verlichting, de terugontvangst van een bedrag bij de ontbinding van het contract met CityTec en een bijdrage van Clavis in de openbare verlichting Lievenspolder waarvoor de kosten al in 2018 zijn gemaakt.

Onderwijs (€ 359.000 V)
Wij hebben voordeel van € 165.000 omdat de kosten van het leerlingenvervoer van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer (CVV) lager zijn. Dit uitkomst hiervan is lastig in te schatten. Bij de bijstelling van de bijdragen aan het CVV in 2019 is uitgegaan van de begroting 2020 van het CVV. Deze cijfers waren recenter dan die van de oorspronkelijke begroting 2019. Omdat de raming in 2020 toch hoger blijkt te zijn dan 2019 werkelijk hebben wij nu nog een voordeel. Daarnaast is er voordeel op de subsidie Peuterspeelzalen/kinderopvang van € 193.000 door minder bereikte peuters in werkelijkheid dan begroot. Ook dit is vooraf lastig in te schatten. De peildatum voor de begroting is 1 oktober van een vorig jaar. Daarnaast hebben wij kosten kunnen toerekenen aan het onderwijsachterstanden beleid. Het voordeel wat hierdoor ontstaan is (€ 32.000) bestemmen wij bij de bestemming van het rekeningsaldo 2019 naar de reserve Sociaal domein.

Openbaar groen (€ 123.000 V)
Door diverse oorzaken hebben wij voordeel van € 123.000.  Een van deze oorzaken is de droge zomer, waardoor minder inhuur noodzakelijk was. Daarnaast kon Dethon tijdens piekperioden onvoldoende personeel leveren en bleek het op de arbeidsmarkt lastig om vakspecialisten in te huren.

Volksgezondheid en milieu (€ 442.000 V)
Het voordeel op volksgezondheid en milieu van € 442.000 bestaat uit twee voordelen en één nadeel. Het eerste voordeel van € 399.000 betreft het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Het grootste deel van dit voordeel ontstaat door het alsnog activeren van aangeschafte containers. Vanaf 2019 is er een nieuw notitie Materiële vaste activa die activering van containers voorschrijft. Daarnaast is er voordeel op oud papier en door een afrekening over de jaren 2015 en 2016. Het tweede voordeel betreft het onderdeel waterhuishouding voor een bedrag van € 166.000. Dit voordeel ontstaat omdat werkzaamheden afhankelijk zijn van uitvoering door het waterschap en nog niet gereed zijn. Daarnaast zijn intern projecten opgeschort wegens het tijdelijk ontbreken van capaciteit. Het hiermee gemoeide voordeel hevelen wij bij de bestemming van het rekeningsaldo 2019 over naar 2020.
Daarnaast hebben wij nadeel op de rioolheffing van € 123.000. Dit nadeel is voornamelijk het gevolg van correcties van opgelegde aanslagen rioolheffing aan eigenaren van niet-woningen. Voor een verdere toelichting hierop, en op de overige heffingen, belastingen en leges, verwijzen wij naar de paragraaf lokale heffingen.

Omgeving (vergunningen)/woningbouw (€ 1.998.000 V)
Wij hebben een groot voordeel op de omgevingsvergunningen van € 1.685.000. De belangrijkste oorzaak hiervan zijn de leges voor de zonneparken. Voor verdere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf lokale heffingen. Daarnaast hebben wij voordeel van € 161.000 op ruimtelijke planvorming door ook weer de zonnepanelen en het opschorten van bestemmingsplan Kanaalzone plus omdat er eerst de geluidsruimte door de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland in beeld gebracht moest worden. Ook was er nog budget over op het intern project omgevingswet. Dit laatste voordeel hevelen wij bij de bestemming van het rekeningsaldo 2019 over naar 2020. Tenslotte is er nog voordeel door herwaardering van een lening aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland SVN van € 151.000.

Gemeentefonds, inclusief prijscompensatie (€ 794.000 V)
Wij hebben een voordeel van € 378.000 op de Algemene Uitkering inclusief decentralisatie uitkeringen (DU) en een suppletie- uitkering (SU). In het voordeel zitten DU's voor Klimaatmiddelen (€ 264.000) en Gezond in de Stad (€ 16.000). Voor het sociaal domein is er een SU van € 161.000. Deze DU's en SU bestemmen wij met het voorstel voor de bestemming van het jaarrekeningsaldo 2019 naar desbetreffende reserves.  Hierdoor blijven de uitkeringen beschikbaar voor het doel dat ze zijn toegekend.
Naast deze uitkeringen is er nog een nadeel van per saldo € 63.000. De oorzaak hiervan zijn positieve afrekeningen van voorgaande jaren en een negatieve afrekening bij de Decembercirculaire 2019 Gemeentefonds over 2019.

Daarnaast hebben wij voordeel omdat wij een bedrag wat wij bij de maartcirculaire 2018 voor prijsindexering in 2019 raamden niet volledig nodig hebben. Van het oorspronkelijk bedrag € 877.000 hebben wij € 466.000 ingezet voor indexeringen van subsidies en bijdragen aan verbonden partijen, het restant is over in 2019.

Overige mutaties onder de € 100.000 (€ 1.303.000 V)
Dit bedrag bestaat voor een belangrijk deel uit de volgende afwijkingen vanaf € 40.000:
Leges burgerzaken (€ 47.000), Breedtesport (€ 93.000), Jeugd(gezondheid)zorg (€ 64.000), Milieuhandhaving (€ 47.000), Operationeel beheer rioleringen (€ 57.000), kosten begraafplaatsen (€ 73.000), Afvalstoffenheffing (42.000), Ruimtelijke advisering (€ 48.000), Stads- en dorpsvernieuwing (€ 55.000), Afrekening BTW/BCF (€ 61.000).
Daarnaast zijn de belangrijkste nadelen vanaf € 40.000: OZB (- € 72.000) en Wegenbeheersplan (- € 90.000).
Daarnaast zijn er ook nog verspreide andere voordelen en nadelen. Per saldo betreft dit voordelen tot een bedrag van € 878.000, vooral door zuinigheid.

Budgetoverhevelingen 2019 naar 2020/2021/2022 en resultaatbestemming 2019

Overzicht resultaat(bestemming)

Mutaties ramingen begrotingsresultaat

Saldo

Bestemming

x € 1.000

2019

2020

2021

2022

Saldo van de Jaarrekening

6.103

Budgetoverhevelingen 2019 naar

Camperplaatsen

-100

100

Bedrijfsvoering

-787

628

124

35

WRP

-161

161

DU verhogen van het taalniveau van status houders en DU maatschappelijke begeleiding

-165

165

Overig

-190

190

Naar (te vormen) bestemmingsreserves

Reserve Klimaatbeleid (Decembercirculaire 2019)

-264

264

Reserve Sociaal domein (Decembercirculaire 2019 - SU Integratie sociaal domein)

-161

161

Reserve Sociaal domein

-67

67

Reserve Gezond in de Stad (Decembercirculaire 2019)

-16

16

Reserve Onderuitputting Algemene Uitkering

-500

500

Totaal beschikbaar voor algemene reserve

3.692

Overhevelingen en reserves

2.411

2.252

124

35

Totaal verdeeld

6.103

Opnieuw te ramen in 2020

Te ramen lasten en baten in 2020 x € 1.000

Bedrag

Lasten

Bijdrage fietstunnel Innovatieweg

100

Bijdrage Westkade

850

Dwarsstraat 2

41

Reserve Sociaal domein

32

1.023

Baten

Bijdrage Algemene reserve fietstunnel Innovatieweg

100

Bijdrage Algemene reserve Westkade

850

Bijdrage reserve Stadsuitleg Dwarsstraat 2

41

Peuterspeelzalen/kinderopvang t.b.v. sociaal domein

32

-1.023

Saldo opnieuw te ramen in 2020

0

Over te hevelen WSP reserves naar aparte kostenplaats

Te ramen lasten en baten in 2020 x € 1.000

Bedrag

Lasten

Bijdrage aan kostenplaats WSP i.v.m. Werk naar Werk

368

Bijdrage aan kostenplaats WSP i.v.m. SROI

20

388

Baten

Bijdrage van reserve Sociaal domein i.v.m. Werk naar Werk

368

Bijdrage van reserve SROI i.v.m. SROI

20

-388

Saldo overhevelingen reserves naar kostenplaats WSP

0

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 12:08:26 met de export van 06/25/2020 11:52:18