Jaarrekening 2019

IV Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding
In artikel 25, lid 1 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten is bepaald dat het overzicht van baten en lasten een overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien moet bevatten. In onderstaande tabel geven wij een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het betreft vooral de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot de afvalstoffenheffing of rioolrechten geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen ramen en verantwoorden wij, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen, in de daarop betrekking hebbende programma’s onder de baten. In dit overzicht gaan wij eerst in op de middelen die vrij besteedbaar zijn. Daarna besteden wij aandacht aan de post onvoorzien.

Onderstaand lichten wij de belangrijkste posten uit dit overzicht toe:

Taakveld 0.11
Geen toelichting.

Taakveld 0.5
Voor een toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Financiering.

Dividend
Door het niet meer ontvangen van dividend Delta beperkt het dividend zich tot het dividend wat wij ontvangen van de Bank Nederlandse gemeenten.

Taakveld 0.61
Voor een toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Lokale heffingen waarvan de genoemde lokale heffingen deel uit maken.

Taakveld 0.62
Voor een toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Lokale heffingen waarvan de genoemde lokale heffingen deel uit maken.

Taakveld 0.63
Voor een toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Lokale heffingen waarvan de genoemde lokale heffingen deel uit maken.

Taakveld 0.64
Voor een toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Lokale heffingen waarvan de genoemde lokale heffingen deel uit maken.

Taakveld 0.7
Algemene uitkering uit het gemeentefonds
Wij raamden voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds € 80.402.000. In werkelijkheid ontvingen wij € 79.811.000. Het nadeel wordt vooral veroorzaakt door de aanpassing van de uitkeringsfactor en de aantallen bij de decembercirculaire.
Ook ontvingen wij, door de nieuwe aantallen over de voorgaande jaren, een bedrag van € 968.000 voor de algemene uitkering van de voorgaande jaren.

In de algemene uitkering zitten drie posten, voor een bedrag van € 441.000, die bestemd dienen te worden bij de vaststelling van de jaarrekening.
Het betreft € 161.000 voor Suppletie Uitkering (SU) Integratie sociaal domein, € 16.000 voor Decentralisatie Uitkering (DU) Gezond in de stad (actieprogramma Kansrijke start) en € 264.000 voor DU Klimaatmiddelen (Transitie warmte, Wijkaanpak en Energieloketten).

Voor de uitkering Sociaal domein ontvingen wij € 11.097.000, het geen gelijk is aan de raming. Ook hier ontvingen we een aanpassing, van € 19.500, van de voorgaande jaren, wat veroorzaakt werd door nieuwe aantallen.

Taakveld 0.8
Onvoorzien
Onvoorzien bedroeg bij het begin van het begrotingsjaar € 250.000. Onvoorzien is in het begrotingsjaar bij de 1e t/m 13e programmawijziging op basis van genomen besluiten aangesproken voor zowel incidentele als structurele mutaties. Het saldo van onvoorzien komt daarmee uit op € 206.597.

Stelposten
De stelposten bestaan uit voornamelijk salarissen, onderuitputting op exploitatielasten en stelpost taakstelling sociaal domein. Deze posten maken onderdeel uit van de toelichting op de jaarrekening in voorgaande hoofdstuk III onderdeel a. en b.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

2019

2019

2019

2019

bedrag x € 1.000

geraamd primitief

laatste wijziging

werkelijk

verschil

Lasten

2.678

2.083

8.327

-6.244

N

Baten

108.591

111.260

113.072

1.812

V

Saldo

-105.914

-109.177

-104.745

-4.432

N

Totaal algemene dekkingsmiddelen

-105.914

-109.177

-104.745

-4.432

N

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 12:08:26 met de export van 06/25/2020 11:52:18