Jaarrekening 2019

VI Overzicht onvoorzien

Wij zijn het begrotingsjaar 2019 gestart met een bedrag voor onvoorzien van € 250.000.
Bij de inzet van onvoorzien hanteren wij het principe van de 3 O's. Dit betreft Onvoorzienbaar, Onvermijdbaar en Onuitstelbaar.

Onvoorzienbaar:
Een onverwachte gebeurtenis of een niet vooruit te berekenen/bepalen voorstel bij het samenstellen van de Perspectievennota en de programmabegroting.

Onvermijdbaar:
hieronder vallen de volgende situaties:

  • een wettelijke verplichting, contract of overeenkomst;
  • een uitgave waarbij uitstel leidt tot aansprakelijkheid;
  • de ontwikkeling/gebeurtenis kan niet vermeden worden/ er is geen alternatief;
  • of er is sprake van een zwaarwegende politieke toezegging/politiek belang.

Onuitstelbaar:
niet verschuifbaar in de tijd tot het volgende moment van integrale afweging (het volgende begrotingsjaar)

Voor bedragen tot € 25.000 geldt het volgende:
Collegebesluit à verantwoording aan de raad in begrotingswijziging
Voor bedragen vanaf € 25.000 geldt:
Raadsvoorstel à begrotingswijziging

Mutaties ramingen onvoorzien

Wijzigingnr.

Bedrag

Saldo primitieve begroting 2019

250.000

Onttrekking incidenteel

Invoeren fiscaal parkeren

3

-15.000

Kermis 2019 en volgende in de kernen

7

-6.000

Verkiezingsborden

13

-23.000

Transport- en opslagkosten inboedel Stg Down Town

13

-7.040

-51.040

Onttrekking structureel

0

Toevoeging incidenteel:

Bijstellen bijdrage Pijofach RUD

13

7.637

7.637

Toevoeging structureel:

0

Saldo onvoorzien 2019

206.597

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 12:08:26 met de export van 06/25/2020 11:52:18