Home

Algemeen

Inleiding

In dit document staan de jaarstukken van onze gemeente over 2019. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarstukken vormen het sluitstuk van de planning- en controlcyclus (P&C-cyclus) over 2019. In het jaarverslag kijken wij terug en leggen wij verantwoording af over de uitvoering van de begroting 2019. Daarbij volgen wij de systematiek en indeling van de begroting. In de jaarrekening staan onder andere de balans en toelichting, het overzicht baten en lasten en de analyse van het rekeningresultaat.

Verantwoording
In het jaarverslag melden wij per programma wat wij het afgelopen jaar hebben bereikt en gedaan. We geven inzicht in de lasten en baten per taakveld en programma.
Wij geven antwoord op de vijf w-vragen (Wat willen we bereiken?, Wat gaan we daarvoor specifiek doen?, Wanneer gereed? , Wat hebben we gedaan? en Wat heeft het gekost?). We gaan in de jaarstukken ook in op nieuwe acties, veranderingen en belangrijke ontwikkelingen. Continuering van beleid dat er al is (going concern) hebben wij niet apart opgenomen in het jaarverslag.

Wij brengen verslag uit over de tweede w-vraag, wat gaan we daarvoor doen? Om de relatie te leggen met de eerste w-vraag hebben we deze per programma en taakveld opgenomen. Hieronder geven wij aan wat wij onder de verschillende statussen verstaan.

Zwarte vlag: gerealiseerde activiteiten.

Groen vinkje: activiteiten die volgens de planning verlopen.

 

Geel uitroepteken: geringe afwijking op de planning.

 

Rood kruis: niet gerealiseerd.

Inzicht geven in wat we hebben bereikt, is niet makkelijk. Dat komt omdat het hier meestal gaat om het bereiken van maatschappelijke effecten. Verandering van deze effecten duurt vaak langer dan de verantwoording van een jaar. Ook zijn die effecten moeilijk te meten of inzichtelijk te maken. Daarom noemen wij de gewenste (maatschappelijke) effecten. En de resultaten van activiteiten die een positieve bijdrage hebben geleverd aan de gewenste effecten.

Financiële tabellen
In de financiële tabellen hebben wij de verschillen uitgelegd met een V (voordelig) en een N (nadelig). De financiële tabellen maken we door een automatische koppeling met het financiële programma. Hierdoor kunnen in de financiële tabellen in de jaarstukken afrondingsverschillen van € 1.000 staan.

Coalitieakkoord
Het coalitieakkoord ‘Sterk, betrokken & vitaal’ (2018-2022) staat vanaf de begroting 2019 als rode draad in de P&C-cyclus.

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 12:08:26 met de export van 06/25/2020 11:52:18