Jaarrekening 2019

IX Overzicht (hoofd) taakvelden

Grootboeknummer-Taakveld-Programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

Programma Bestuur en ondersteuning

54401000  Raadsgriffier

2

2

60010100  Raad en raadscommissies

668

668

60010200  College

1.645

714

932

60012100  Gewezen leden college burgemeester en wethouders

2.145

2.145

60021300  Juridische aangelegenheden

323

2

321

60050100  Bestuurlijke samenwerking

242

242

60060100  Ondersteuning gemeenteraad

135

135

60060200  Rekenkamercommissie

43

10

33

60060300  P&C -documenten Raad

94

94

61402900  Wijkbeheer

275

47

228

Totaal taakveld 0.1 Bestuur

5.572

772

4.800

60030100  Burgerzaken algemeen

856

91

765

60030300  Verkiezingen en referenda

212

212

60031100  Team GEO

206

23

183

60040300  Baten en lasten ivm leges burgerzaken

260

700

-440

Totaal taakveld 0.2 Burgerzaken

1.534

814

720

50030200  Huisvesting Axel

188

174

15

50030300  Huisvesting Sas van Gent

63102100  Gebouwen

902

584

318

63102200  Gronden

333

723

-390

Totaal taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.423

1.481

-58

Totaal Bestuur en ondersteuning

8.530

3.067

5.462

Programma Veiligheid

61200100  Gemeentelijke brandweerzorg

172

172

61200600  Veiligheidsregio

4.143

4.143

61200700  Crisisbeheersing en rampenbestrijding

226

226

Totaal taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

4.541

4.541

61400100  Beleid Openbare Orde en Veiligheid

72

72

61401100  Beschikkingen Openbare Orde en Veiligheid

102

19

84

61401200  Handhaving Openbare Orde en Veiligheid

145

25

121

61401400  Overige beschermende maatregelen/Politie

58

58

61403000  Toezicht en Handhaving Leefomgeving

340

340

Totaal taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid

719

44

675

Totaal Veiligheid

5.260

44

5.216

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

62100050  Wegenbeheersplan

5.389

5.389

62100100  Wegenonderhoud

927

16

910

62100200  Gladheidbestrijding en sneeuwruimen

403

6

397

62100300  Onkruidbestrijding verhardingen

467

467

62100500  Kabels en leidingen

82

116

-34

62100600  Werken voor derden wegen

20

26

-6

62100750  Abri's

56

33

23

62100800  Beleidsplan Openbare Verlichting

751

145

606

62101100  Straatreiniging

806

34

772

62102100  Verkeer- en vervoerbeleid

118

118

62102200  Verkeersmaatregelen Stadsservice

119

4

115

62102300  Verkeersmaatregelen Techniek

273

6

268

Totaal taakveld 2.1 Verkeer, wegen en water

9.411

387

9.024

62140000  Straatparkeren

153

1

153

62140100  Parkeergarages en fietsenstallingen

478

5

473

62140500  Parkeervergunningen/-ontheffingen

160

160

62140800  Parkeertoezicht inclusief naheffingen

62

62

62140900  Werken voor derden parkeren

12

61

-49

Totaal taakveld 2.2 Parkeren

865

67

799

62200100  Havenbeleid

114

48

66

Totaal taakveld 2.3 Recreatieve Havens

114

48

66

68100503  Nieuwe zeesluis Terneuzen

250

250

Totaal taakveld 2.4 Economische Havens en waterwegen

250

250

Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat

10.641

502

10.139

Programma Economie

63100200  Economisch beleid

726

15

711

63100300  Economische projecten

102

102

Totaal taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

828

15

813

63103000  Bedrijventerreinen

2.376

2.763

-387

Totaal taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.376

2.763

-387

63100500  Bedrijven Investeringszone binnenstad Terneuzen

58

63

-6

63101100  Weekmarkten

55

11

43

63110100  Opbrengst marktgelden

32

-32

Totaal taakveld 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

112

107

5

63100400  Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen

194

91

103

65600100  Toerisme en plattelandsontwikkeling

267

73

195

69350200  Forensenbelasting

262

-262

69360200  Toeristenbelasting

195

-195

Totaal taakveld 3.4 Economische promotie

462

622

-160

Totaal Economie

3.778

3.506

272

Programma Onderwijs

56003012  Brede School Othene Terneuzen

9

9

56003014  Brede School 't Geuzennest Biervliet

7

7

56003015  Brede School De Stelle Terneuzen

8

8

64210200  Basisonderwijs onderwijshuisvesting

2.249

403

1.846

64310100  Speciaal (voortgezet) onderwijshuisvesting

424

424

64410200  Voortgezet onderwijs onderwijshuisvesting

525

16

508

Totaal taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

3.222

419

2.803

56004020  Natuur & Zo, incl. auto 74

300

300

64800600  Lokaal onderwijs

1.509

677

832

64800605  RMC-functie

517

517

64800610  Kwalificatiemiddelen en Leerplicht

372

372

64800620  Leerlingenvervoer

60

60

64800650  Vervoersvoorzieningen Lokaal onderwijs

1.025

1.025

Totaal taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

3.783

1.926

1.857

Totaal Onderwijs

7.006

2.345

4.660

Programma Sport, cultuur en recreatie

65300100  Sportstimulering

175

275

-100

65300101  Breedtesport

103

103

Totaal taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

278

275

3

65301100  Overige sportaccommodaties

82

82

65302101  Sporthal 't Sportuus, Axel

115

8

107

65302105  Sportcentrum Vliegende Vaart

2.749

602

2.147

65303100  Exploitatie gymnastieklokalen

822

166

656

65304102  Zwembad Axel

334

45

290

65304103  Zwembad Koewacht

244

32

213

65304104  Zwembad Sas van Gent

301

57

245

65304105  Zwembad Zaamslag

148

6

141

65310100  Groene sportaccommodaties

723

6

718

Totaal taakveld 5.2 Sportaccommodaties

5.519

921

4.598

54300900  Huisvesting Toonbeeld

215

191

24

65110300  Cultuurmenu's primair onderwijs

29

29

65110600  Beeldende-, muzikale vorming en kunstuitleen

1.038

10

1.028

65400100  Kunstbevordering

151

151

65400200  Kunstaanschaf en -exposities

8

8

65400300  Podiumprogrammering

1.285

553

732

65400400  Culturele evenementen

249

56

193

Totaal taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2.974

810

2.164

65410110  Industrieel Museum Zeeland

379

108

271

65410120  Museum het Warenhuis

990

470

520

65410130  Overige musea en museumbeleid

82

5

77

Totaal taakveld 5.4 Musea

1.451

583

868

65410200  Monumentenzorg

91

91

65410400  Cultureel erfgoed

47

6

41

68211000  Beschermde stads- en dorpsgezichten

153

16

137

68211100  Watertoren Axel

62

15

47

68211101  Molen Axel

14

14

Totaal taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

367

37

330

65100100  Bibliotheekvoorzieningen

1.471

72

1.399

65801100  Lokale Omroep

36

36

Totaal taakveld 5.6 Media

1.507

72

1.435

55009020  Huisvesting Groenbeheer diverse kernen

96

96

55009030  Auto's en Machines Groenbeheer

528

1

528

62100400  Onderhoud bermen en sloten

59

33

27

65500200  Natuureducatie en -beheer

103

103

65601200  Kermissen

55

71

-16

65601300  Ondersteuning Volksfeesten/evenementen

75

10

65

65601400  Overige recreatieve voorzieningen

201

7

193

65601410  Overige recreatieve voorzieningen R&B

22

22

65602300  Onderhoud en renovatie openbaar groen

3.248

11

3.237

65602500  Beheer en onderhoud vijvers en kreken

99

99

65602600  Hondenspeelterreinen

62

62

65800100  Speelvoorzieningen

278

278

Totaal taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

4.826

133

4.694

Totaal Sport, cultuur en recreatie

16.922

2.830

14.092

Programma Sociaal domein

66500300  Kinderopvang en Peuterspeelzalen

340

80

260

66700100  Algemene voorzieningen Wmo

6.973

6.973

66700150  Vervoersvoorzieningen Wmo

753

753

66700200  Lokaal welzijnsbeleid

19

19

66700300  Welzijnsaccommodaties

1.585

97

1.487

66701000  Algemene voorzieningen Jeugd

291

13

278

66701100  Jeugdgebouwen

81

15

66

Totaal taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

10.040

205

9.835

66710200  Eerstelijnsloket Jeugd

1.294

5

1.289

Totaal taakveld 6.2 Wijkteams

1.294

5

1.289

66101100  Bijstandsuitkering Participatiewet

15.398

13.870

1.528

66101150  Sociale recherche

291

151

140

66101200  Bijstandsuitkeringen BBZ

168

251

-83

66101210  Bijstandsuitkeringen BOB

13

13

66101220  Bijstandsuitkeringen BBZ starters

63

63

66102010  Inkomensvoorzieningen IOAW

496

496

66102020  Inkomensvoorzieningen IOAZ

151

121

30

66140100  Minimabeleid

2.552

211

2.340

66140300  Afhandeling kwijtschelding gemeentelijke heffingen

310

310

Totaal taakveld 6.3 Inkomensregelingen

19.441

15.176

4.265

66110100  Sociale werkvoorziening

10.428

10.428

Totaal taakveld 6.4 Begeleide participatie

10.428

10.428

66230100  Participatiebudget - re-integratie  WWB

2.046

90

1.957

66230300  Participatiebudget - inburgering

140

27

113

Totaal taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

2.186

116

2.070

66610100  Maatwerkvoorzieningen Natura materieel WMO

1.626

7

1.619

Totaal taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.626

7

1.619

66140500  Schuldhulpverlening

598

16

582

66620100  Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel WMO

8.117

8.117

66670100  Eigen bijdragen maatwerkvoorz. en opvang Wmo

314

-314

66720100  PGB Wmo

570

570

Totaal taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

9.284

330

8.954

66720200  PGB Jeugdhulp

194

194

66820200  Individuele voorzieningen Natura Jeugd

13.286

13.286

66820250  Vervoersvoorzieningen Natura Jeugd

347

347

Totaal taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

13.826

13.826

66410100  Zeemanscentrum

30

30

66630100  Opvang en beschermd wonen Wmo

149

149

Totaal taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

179

179

66830200  Veiligheid (jeugdbesch./jeugdreclass.) + opv.Jeugd

3.923

3.923

Totaal taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

3.923

3.923

Totaal Sociaal domein

72.228

15.840

56.389

Programma Volksgezondheid en milieu

67110100  Ambulancevervoer

6

6

67140100  Gezondheidszorg

1.063

4

1.060

67150100  Jeugdgezondheidszorg en CJG

1.019

44

975

Totaal taakveld 7.1 Volksgezondheid

2.089

48

2.041

55005030  Kolkenzuigers 41 t/m 43

75

75

55005040  Diverse Machines Infrabeheer

63

63

67220100  Onderzoeken rioleringen

81

2

79

67220300  Beheer en onderh. riolering door and.afd.+kap.lst.

2.142

42

2.101

67220400  Onderhoud pompen en gemalen (rioleringen)

429

3

425

67220500  Werken voor derden riolering

7

21

-14

67220600  Onderhoud vrij-vervalriolering Infrabeheer

379

6

373

67220610  Onderhoud vrij-vervalriolering Techniek

22

22

67220900  Operationeel beheer riolering

634

14

620

67221100  Waterhuishouding

204

13

191

67260100  Opbrengst rioolheffing

4.966

-4.966

Totaal taakveld 7.2 Riolering

4.035

5.067

-1.031

55007040  Intern Logistiek (vrachtauto's 10, 11 en 12)

77

77

67210200  Lasten heffing en invordering afvalstoffenheffing

197

197

67210400  Huishoudelijk afval

5.932

450

5.482

67210500  Inzamelen en verwerken kunststofverpakkingen

13

116

-103

67210550  Inzamelen en verwerken textiel

19

53

-34

67211000  Bedrijfsafval

418

2

416

67211600  Werken voor derden reiniging

69

69

67250100  Opbrengst afvalstoffenheffing en bedrijfsafval

7.991

-7.991

Totaal taakveld 7.3 Afval

6.725

8.612

-1.887

67230100  Milieusamenwerking

67230300  Milieubeleid

191

3

187

67230320  Externe veiligheid (Risico's in Zicht)

40

40

67230400  Milieutoets

321

11

310

67230500  Milieu-informatie

14

3

11

67230600  Handhaving milieu

947

947

67231600  Ongediertebestrijding

19

19

Totaal taakveld 7.4 Milieubeheer

1.532

18

1.514

67240100  Exploitatie begraafplaatsen

431

7

424

67320100  Opbrengst begraafrechten

592

-592

Totaal taakveld 7.5 Begraafplaatsen

431

600

-169

Totaal Volksgezondheid en milieu

14.812

14.344

468

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

68100100  Ruimtelijke advisering

403

403

68100200  Ruimtelijke planvorming

552

114

438

68100260  Project Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone (eigen budget)

167

14

154

68100262  Uitvoeringsprogramma Project ZVKZ

9

9

68100500  Ruimtelijke projecten

196

196

Totaal taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening

1.328

128

1.200

68300000  Bouwgrondexploitatie

606

329

277

Totaal taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

606

329

277

68200200  Woningbouw

211

211

68210300  ISV/SDV

1.237

6

1.231

68220100  Woon-en welstandsbeleid

82

82

68221100  Handhaving Bouwen

230

-17

247

68221400  Omgevingsvergunningen, onderdeel bouwen

798

798

68222100  Woonwagencentra

237

156

81

68222300  Beheer Basisadministratie Adressen en Gebouwen

128

128

68230100  Leges omgevingsvergunningen, onderdeel bouwen

3.526

-3.526

Totaal taakveld 8.3 Wonen en bouwen

2.924

3.671

-747

Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

4.858

4.128

730

Programma Algemene dekkingsmiddelen

69900100  Resultaat van de rekening van baten en lasten

6.103

6.103

Totaal taakveld 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

6.103

6.103

50010100  Treasury

22

151

-130

69130100  Deelnemingen

152

-152

Totaal taakveld 0.5 Treasury

22

303

-281

69300200  Waardebepaling onroerende zaken woningen

269

269

69320200  Onroerende-zaakbelasting eigenaren woningen

7.037

-7.037

Totaal taakveld 0.61 OZB woningen

269

7.037

-6.768

69310200  Onroerende-zaakbelasting gebruikers

4.446

-4.446

69320300  Onroerende-zaakbelasting eigenaren niet-woningen

6.069

-6.069

Totaal taakveld 0.62 OZB niet-woningen

10.515

-10.515

62150100  Opbrengst parkeerbelasting en -heffing

1.007

-1.007

62150200  Toerekening parkeeropbrengst legesverordening

3

-3

Totaal taakveld 0.63 Parkeerbelasting

1.009

-1.009

69370200  Hondenbelasting

373

-373

69390100  Precariobelasting

1.028

1.600

-572

69400100  Lasten heffing en invordering gem. belastingen

426

426

Totaal taakveld 0.64 Belastingen Overig

1.454

1.973

-519

69210100  Algemene Uitkeringen

80.779

-80.779

69230100  Uitkering deelfonds sociaal domein

11.077

-11.077

Totaal taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

91.856

-91.856

69220500  Naheffingen

468

372

96

69221100  Voormalig personeel

12

12

69226000  Oninbaarverklaarde debiteuren

5

-5

Totaal taakveld 0.8 Overige baten en lasten

480

378

102

69420100  Vennootschapsbelasting (VpB)

-5

-5

Totaal taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting

-5

-5

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

8.322

113.072

-104.749

Programma Overhead

50030100  Huisvesting Terneuzen

1.295

1.295

51001000  Afdelingshoofd Middelen

30

30

51003000  Team  informatie- en comm.technologie (ICT)

3.009

834

2.175

51004000  Team Bestuur en Interne Zaken

2.698

434

2.264

51005000  Team Financiën

1.316

35

1.281

51006000  Team Personeel en Organisatie

1.905

479

1.426

54001000  Directie

298

298

54101000  Controlling

409

409

55001000  Afdelingshoofd R&B+weekd.auto 73+beveilig.wgn.69

320

320

55007000  Team Stadsservice (auto 13 t/m 21,23,76,77 t/m 79)

108

108

55008000  Team Groen

96

96

55009000  Team Techniek (auto 22 t/m 31 en 22,104,106,107)

145

145

55009010  Centrale huisvesting Koegorsstraat Terneuzen

1.302

141

1.160

55010000  Team Handhaving en dienstauto's 108,109 en 111

17

17

56001000  Afdelingshoofd Samenleving

126

126

56002000  Team Uitkeringenadministratie

301

15

286

56003000  Team Maatschappelijke Ontwikkeling

174

19

155

56004000  Team Werk en Inkomen

124

73

50

56005000  Team Sport- en Welzijnsaccommodaties

159

159

56006000  Team Publiekszaken

254

2

252

56007000  Team Informatie- en Servicecentrum (ISC)

893

893

58001000  Afdelinghoofd Omgeving en Economie

114

114

58002000  Team Beleidsontwikkeling

112

24

88

58003000  Team Planvorming

103

103

58004000  Team Vergunningen

148

148

60020500  Kabinet

8

8

60021100  Bestuursondersteuning college

269

269

60021400  Ondernemingsraad

112

112

60022100  Communicatie

456

456

60023100  Ontwikkeling dienstverlening

55

55

Totaal taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie

16.354

2.055

14.299

Totaal Overhead

16.354

2.055

14.299

Programma Mutaties reserves

69800100  Programma Bestuur en ondersteuning

388

-388

69800102  Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

353

-353

69800103  Programma Economie

440

63

377

69800104  Programma Onderwijs

10

-10

69800105  Programma Sport, cultuur en recreatie

371

-371

69800106  Programma Sociaal domein

43

6.616

-6.573

69800107  Programma Volksgezondheid en milieu

105

116

-11

69800108  Programma Volkshuisvesting, RO en stedelijke vern.

265

669

-404

69800109  Algemene dekkingsmiddelen

1.109

261

848

69800110  Overhead

91

-91

Totaal taakveld 0.10 Mutaties reserves

1.962

8.939

-6.977

Totaal Mutaties reserves

1.962

8.939

-6.977

Resultaat

164.571

170.674

-6.103

Verdelingsprincipe

In de begroting en jaarstukken hanteren wij een onderverdeling naar programma’s en onderliggende taakvelden. Deze taakvelden hebben wij gekoppeld aan de grootboeknummers die we in onze administratie gebruiken.
In die administratie hebben wij op een gedetailleerder niveau ook alle begrotingsposten opgenomen.
Elke begrotingspost is gekoppeld aan één bepaald taakveld. Elk taakveld is gekoppeld aan één bepaald programma.

Als voorbeeld:
Begrotingsposten die betrekking hebben op wegen en verkeer hebben wij gekoppeld aan het voorgeschreven taakveld ‘2.1 Verkeer en vervoer’. De taakvelden die beginnen met 2 zijn onderdeel van programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat.
Begrotingsposten die betrekking hebben op sportaccommodaties hebben wij gekoppeld aan het voorgeschreven taakveld ‘5.2 Sportaccommodaties’. De taakvelden die beginnen met 5 zijn onderdeel van programma 5 Sport, cultuur en recreatie.

Alle begrotingsposten hebben wij zowel gekoppeld aan de programma’s in de door de gemeenteraad vastgestelde begroting/jaarstukken als aan de bij ministeriële regeling voorgeschreven taakvelden (art.66 lid 2).
Het overzicht van de lasten en baten ingedeeld naar de uniform voor alle gemeenten door het rijk voorgeschreven taakvelden is opgenomen in bovenstaande bijlage. De totalen in dit overzicht naar taakvelden sluiten volledig aan bij de totalen van het overzicht van lasten en baten ingedeeld naar programma’s en taakvelden.

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 12:08:26 met de export van 06/25/2020 11:52:18