Jaarrekening 2019

I Balans en Toelichting

Totaal generaal

231.333

230.849

Totaal generaal

231.333

230.849

31-12-2019

31-12-2018

Gewaarborgde geldleningen

174.593

129.201

Toelichting op de balans

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
De jaarrekening maakten we op met inachtneming van de verslagleggingsvoorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet. Hierin stelde de gemeenteraad op 15 december 2016 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast.

Voor investeringen van voor 1 januari 2004 (invoeringsdatum BBV) blijven de tot dan toe gehanteerde methodes gehandhaafd. Uitzonderingen hierop zijn de investeringen in rioleringswerken en onderwijshuisvesting. Daarvan hebben we de afschrijvingstermijnen aangepast.

Tot slot nemen wij aan de actiefzijde van de balans (buiten de balanstelling) het bedrag op waarvan het recht bestaat op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969.

Stelselwijziging
Wij voerden een stelselwijziging door voor de verwerking van de pensioenuitkeringen van wethouders die voor 2003 uit dienst zijn gegaan. In eerdere jaren verantwoordden wij de kosten van de pensioenuitkeringen van wethouders die voor 2003 uit dienst zijn gegaan via de exploitatie. Maar de pensioenuitkeringen van wethouders die ná 2003 in dienst zijn gegaan namen wij op in de voorziening APPA. In 2019 besloten wij om voor álle gewezen wethouders dezelfde systematiek toe te passen. We vormden daarom ook voor de pensioenuitkeringen van wethouders die voor 2003 uit dienst zijn gegaan een voorziening. Dit leidt in 2019 tot € 39.000 lagere kosten voor pensioenuitkeringen in de exploitatie, maar ook tot een extra dotatie in de voorziening van € 435.000. De voorziening APPA is per 31 december 2019 € 435.000 hoger dan zonder het doorvoeren van deze stelselwijziging het geval was geweest.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij betreffende balansposten anders is vermeld, nemen wij de activa en passiva op tegen nominale waarden. De waarderingsgrondslagen per balansonderdeel lichten wij in het vervolg van deze jaarrekening toe.

De baten en lasten rekenen wij toe aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten nemen wij slechts op voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, nemen wij in acht indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend waren. Baten en lasten, waaronder ook begrepen heffing van de vennootschapsbelasting, worden daarbij verantwoord tot hun brutobedrag.

De leges omgevingsvergunningen verantwoorden wij in het jaar van de aanvraag of als de aanvraag per balansdatum nog in behandeling is, naar rato van de uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot deze aanvraag.

Dividendopbrengsten van deelnemingen verantwoorden wij als baten op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

In de jaarrekening namen we de algemene uitkering op volgens de in 2019 laatste gepubliceerde accresmededeling (septembercirculaire 2019). Bij de verwerking van de algemene uitkering gingen we uit van de beschikking van 27 november 2019 (betaalmaand twaalf).

Personeelslasten rekenen wij in principe toe aan het dienstjaar waarop ze betrekking hebben. Uitzondering hierop is de ziektekostenpremie voor gepensioneerden.

Persoonsgebonden budgetten (PGB) Jeugd en Wmo
De PGB’s zijn in de jaarrekening 2019 opgenomen volgens de laatste prognose bestedingen 2019 van 28 februari 2020 en de brief van de SVB inzake Verantwoording trekkingsrechten Wmo en Jeugdwet van 12 maart 2020.

Eigen bijdrage Centraal Administratie Kantoor (CAK)
De wetgever heeft bepaald dat het CAK de berekening, oplegging en incasso van de eigen bijdragen in het kader van de Wmo uitvoert. Als gevolg van privacy redenen hebben de gemeenten niet direct inzicht in de individueel door het CAK berekende eigen bijdrage van de cliënt en kunnen daarom de juistheid en volledigheid van de eigen bijdrage niet vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdrage door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdrage geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeente geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen krijgen.

BTW begraafplaatsen
Op dit moment is de btw op de gemeentelijke begraafplaatsen kostenverhogend. Dit betekent dat wij de btw niet kunnen compenseren bij het BTW-compensatiefonds. De gemeente Krimpen aan den IJssel procedeert over de vraag of zij de btw op de kosten van de aanleg, de renovatie, het onderhoud en de exploitatie van de gemeentelijke begraafplaatsen toch kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Volgens de Belastingdienst heeft de gemeente hiervoor geen recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds. In de uitspraak van 16 maart 2018 oordeelt het Gerechtshof Den Haag dat de gemeente de btw op de kosten van de exploitatie van gemeentelijke begraafplaatsen volledig kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds. De Belastingdienst heeft beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad in zijn conclusie d.d. 28 februari 2019 om de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag te bevestigen en het door de Staatssecretaris van Financiën ingestelde cassatieberoep ongegrond te verklaren. Op dit moment wachten wij nog steeds op de uitspraak van de Hoge Raad.
Als de Hoge Raad de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag bevestigt, dan kunnen alle gemeenten de btw op de kosten van de aanleg, de renovatie, het onderhoud en de exploitatie van begraafplaatsen die in rekening zijn gebracht compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Door het aanvragen van nieuwe beschikkingen BTW-compensatiefonds voor de jaren 2014 tot en met 2018, kunnen de gemeenten ook de btw op de kosten van de gemeentelijke begraafplaatsen uit het verleden compenseren. Afhankelijk van het oordeel van de Hoge Raad, betekent dit ook voor ons een financieel voordeel. De btw op begraafplaatsen is dan niet langer kostenverhogend, maar compensabel bij het BTW-compensatiefonds. Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet.

Toelichting op de balans per 31 december 2019
(postgewijs)

Activa

Vaste activa
De vaste activa waarderen wij op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. We waarderen volgens de bruto-methode. Uitzonderingen hierop zijn bijdragen van derden die in directe relatie staan met het actief. Deze brengen wij direct in mindering als bijdrage. We schrijven af volgens de regels van onze financiële verordening.
Bij enkele activa vindt afschrijving plaats op annuïteitenbasis, omdat wij hiermee een gelijkmatiger verdeling van de kapitaallasten over de gehele levensduur verkrijgen (investeringen Vliegende Vaart, aanschaf woonwagens en enkele rioleringswerken). De hoofdlijn is dat wij in het investeringsjaar naar rato over het boekjaar afschrijven.

De rente verdeelden we over de programma’s op basis van de boekwaarde van de vaste activa aan het begin van het dienstjaar. Dit deden we met het geactualiseerde omslagpercentage. Voor enkele activaposten passen wij een vast percentage toe.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden activeren we als aan de volgende vereisten is voldaan:

 • Er is sprake van een investering door een derde.
 • De investering draagt bij aan de publieke taak.
 • De derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op een wijze zoals is overeengekomen.
 • De gemeente kan de bijdrage terugvorderen, als de derde in gebreke blijft of de gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

Op de geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden schrijven we af. De afschrijvingsduur is daarbij maximaal gelijk aan de verwachte gebruiksduur van de activa waarvoor de bijdrage aan derden wordt verstrekt.

De bijdragen aan activa in eigendom van derden waarderen we tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met de afschrijvingen.

Immateriële vaste activa (x € 1.000)

31-12-2019

31-12-2018

Bijdragen aan activa in eigendom derden

818

857

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

49

18

Totaal

867

875

De bijdragen aan activa in eigendom van derden betreffen bijdragen aan diverse sportverenigingen en stichtingen. De specificatie hiervan is:

Bijdragen aan activa in eigendom derden (x€ 1.000)

31-12-2019

Bijdr.kunstgr.veld MHC Olympia (dekk.res.kap.lst)

55

Bijdrage grondlaag kunstgrasveld voetbalacc.Hoek

55

Bijdrage toplaag kunstgrasveld voetbalacc.Hoek

44

Bijdrage grondlaag kunstgrasveld voetbalacc.Tern.

81

Bijdrage toplaag kunstgrasveld voetbalacc.Tern.

94

Bijdrage verlichting voetbalacc.Tern.Boys

24

Bijdrage kunstgrasveld KV Zaamslag

24

Verbouw kerk Westdorpe

319

Inrichting jeugdhonk Gregoriuscentrum Axel

8

Renovatie Grote Kerk Terneuzen

97

Bijdr.in verv.tennisbaan Zaamslag IP 2018

15

Totaal

818

In 2019 activeerden we kosten voor onderzoeken naar leerlingenstromen in de kern Terneuzen. Ook deden we onderzoek voor onderwijshuisvesting in Hoek en de rivierenbuurt te Terneuzen. Deze onderzoeken ronden we in 2020 af.

Materiële vaste activa (x € 1.000)

31-12-2019

31-12-2018

Investering met economisch nut: gronden uitgegeven in erfpacht

334

335

Investering met economisch nut: overige investeringen met econ.nut

107.699

110.436

Investering met ec. nut waarvoor een heffing kan worden geheven

42.872

42.111

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

43.656

44.214

Totaal

194.561

197.095

Onderstaand een uitsplitsing van de materiële vaste activa:

Investeringen met ec.nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven (x € 1.000)

31-12-2019

31-12-2018

Huishoudelijk afval:

vervoermiddelen met economisch nut mbt huish.afval

1.117

993

machines, apparaten en install.met econ.nut mbt huish.afval

548

416

overige materiele vaste activa met econ.nut mbt huish.afval

0

12

Begraafplaatsen:

bedrijfsgebouwen met econ.nut mbt begraafplaatsen

26

28

grond-, weg- en waterb.kund.werken econ.nut mbt begraafplaatsen

52

63

machines, apparaten en install.met econ.nut mbt begraafplaatsen

10

12

Rioleringen:

bedrijfsgebouwen met econ.nut mbt rioleringen

41.118

40.587

Totaal

42.872

42.111

Investeringen met economisch nut (x € 1.000)

31-12-2019

31-12-2018

Strategische gronden

2.171

2.171

Gronden uitgegeven in erfpacht

334

335

Gronden en terreinen

6.611

6.088

Woonruimten

710

825

Bedrijfsgebouwen

84.428

87.241

Grond-, weg en waterbouwkundige werken

7.694

7.896

Vervoermiddelen

1.826

1.676

Machines, apparaten en installaties

2.071

2.292

Overige materiële vaste activa

2.188

2.244

Totaal

108.033

110.770

Investeringen in de openbare ruimte met maatsch nut (x € 1.000)

31-12-2019

31-12-2018

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

43.649

44.208

Overige materiële vaste activa

7

9

Totaal

43.656

44.217

De materiële vaste activa zijn uitgaven die een meerjarig nut hebben en die wij in meerdere jaren afschrijven.
De materiële vaste activa verdelen wij onder in materiële vaste activa met economisch nut, maatschappelijk nut en investeringen met economisch nut, waarvoor wij ter bestrijding van de kosten een heffing kunnen heffen. Dit als het investeringen zijn die wij grotendeels of meer doen voor riolering of het inzamelen van huishoudelijk afval en begraafplaatsen.

Onder investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut verstaan wij investeringen in aanleg, reconstructies, verbetering en aanpassing van (inrichting) wegen, waterwegen, civiele kunstwerken, groen en kunstwerken.
Activa met een verkrijgingsprijs van meer dan € 5.000 activeren wij.
Investeringen in gronden en terreinen activeren wij zonder dat we hierop afschrijven.

Erfpachten waarderen wij op basis van de eerste verkrijgingsprijs. Erfpachten lopen 75 jaar of 30 jaar (sportvelden).
De investeringen in strategische gronden zijn gronden in voorraad, waarvoor nog geen plannen zijn. Eerder werden deze verantwoord onder als niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) bij voorraad bouwgrond.

Verdere informatie is terug te vinden in het overzicht verloop vaste activa.

Strategische gronden (bedrag x € 1.000)

31-12-2019

Kop van de Noordstraat Terneuzen

1

Voormalig terrein C-1000 Axel

216

Windlust II Hoek

189

WWC Emmabaan Koewacht

778

Beurtvaartkade Terneuzen

777

Torenberg II Zaamslag

197

Visserverkorting Westdorpe

13

Totaal

2.171

De vermeerderingen van grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreffen o.a. diverse rioleringswerkzaamheden en reconstructie diverse wegen volgens het Gemeentelijk Rioleringsplan en het Wegenprogramma.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen in jaren

Materiële vaste activa met economisch nut:

a. Rioleringen

65

b. Nieuwbouw woonruimten en schoolgebouwen

40

c. Nieuwbouw kantoren en bedrijfsgebouwen

40

d. Nieuwbouw tijdelijke woonruimten en tijdelijke bedrijfsgebouwen

25

e. Renovatie, restauratie en aankoop woonruimten, en schoolgebouwen

25

f. Renovatie, restauratie en aankoop kantoren en bedrijfsgebouwen

25

g. Technische installaties in bedrijfsgebouwen

15

h. Veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen

15

i. Telefooninstallaties

10

j. Automatiseringsapparatuur en software

5

k. Kantoormeubilair en schoolmeubilair

10

l. Motorvaartuigen

20

m. Zware transportmiddelen en schuiten

20

n. Aanhangwagens, personenauto's en lichte voertuigen

15

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut:

a. Parken, sportvelden en groenvoorzieningen

30

b. Wegen, pleinen en rotondes

30

c. Tunnels, viaducten en bruggen

30

d. Geluidswallen

30

e. Openbare verlichting, armaturen

20

Openbare verlichting, lichtmasten

40

f. Straatmeubilair

30

g. Havens, kades, sluizen en waterkeringen

30

h. Waterwegen, waterbergingen en walbeschoeing

30

i. Pompen en gemalen

15

Financiële vaste activa (x € 1.000)

31-12-2019

31-12-2018

Kapitaalverstrekkingen

-

-

Leningen

-

-

Overige langlopende leningen

1.162

957

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een looptijd ≥ 1 jaar

-

-

Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier looptijd ≥ 1 jaar

-

-

Overige uitzettingen met een looptijd ≥ 1 jaar

668

668

Totaal

1.830

1.625

De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten), de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa nemen wij onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking. Zo nodig brengen wij een voorziening voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) waarderen wij tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Als de marktwaarde van de aandelen daalt tot onder de verkrijgingsprijs, waarderen wij af naar deze lagere marktwaarde.

De kapitaalverstrekkingen en leningen zijn opgenomen tegen nominale waarde.
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen.

De langlopende geldleningen hebben o.a. betrekking op leningen aan (sport)verenigingen of stichtingen.

De overige uitzettingen zijn de aandelen.

Overige uitzettingen (aandelen, x € 1.000)

31-12-2019

Delta

548

BNG

114

St.Adm.kant.Dataland

3

Econ.impuls Zeeland

4

Totaal

668

Totaal Vaste activa

197.259

199.596

Voor een nadere specificatie van de boekwaarde van de vaste activa per 31 december 2019 en het verloop daarvan verwijzen wij naar het overzicht Verloop vaste activa.

Vlottende activa (x € 1.000)

Voorraden

31-12-2019

31-12-2018

De in de balans opgenomen voorraden worden als volgt uitgesplitst:

Grond-en hulpstoffen

-

-

Onderhanden werk, gronden in exploitatie (gronden met kostprijsberekening)

10.187

11.300

af: Exploitatieverliezen Bouwgrondexploitatie (vz)

-462

-168

Totaal onderhanden werk

9.725

11.132

De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden (NIEGG) verantwoorden wij met ingang van 2016 niet langer onder voorraden. Maar als strategische gronden bij investeringen met economisch nut. Deze brengen wij onder bij de materiële vaste activa.

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie waarderen wij tegen de vervaardigingsprijs. Of tegen de lagere marktwaarde.
De vervaardigingsprijs zijn de kosten die wij aan de vervaardiging toe rekenen (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken) verminderd met de opbrengst wegens verkopen. Dit geldt ook voor een aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.

Voor winstnemingen gebruiken we voor de lopende grondexploitaties met ingang van 2017 de zogenaamde ‘percentage of completion’ (poc) methode. Dit is conform de voorschriften van de commissie BBV.
Voor zover wij gronden verkopen en opbrengsten realiseren wordt tussentijds naar rato van de voortgang van de kosten en de opbrengsten winst genomen. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:

1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; én
2. De grond (of het deelperceel) is verkocht; én
3. De kosten zijn gemaakt (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

Voor de gemeente Terneuzen ziet deze verplichting vooral toe op de complexen Terneuzen Zuid en Othene. In 2019 is als gevolg van hantering van deze methode € 0,4 miljoen tussentijds winst genomen.

complexnaam (Bedragen maal 1.000)

Boek-waarde 1 januari 2019

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Winst-neming

Boek-waarde 31 december 2019

Voorziening verlies-latend complex

Balans-waarde 31 december 2019

Geraamde nog te maken kosten

Geraamde nog te realiseren opbrengsten

Geraamd resultaat (nominale waarde)

Geraamd resultaat (contante waarde)

Einde exploitatie

Handelspoort-zuid

2.692

71

-487

0

2.276

-93

2.183

593

-2.776

0

-81

2025

Bedrijvenstraat Koegorspolder

9.026

677

-1.842

433

8.294

0

8.294

2.214

-12.696

-2.188

2.190

2024

Othene contractgebied

-1.832

174

0

-29

-1.687

0

-1.687

1.872

0

186

87

2021

Windlust I Hoek

76

5

-2

0

79

0

79

3

-98

-16

17

2019

Braakmanlaan Biervliet

638

18

-148

0

507

-49

458

63

-522

0

-40

2026

Baljuwlaan Sluiskil

700

17

0

0

717

-320

397

158

-556

0

-290

2022

0

0

0

0

11.300

963

-2.479

404

10.187

-462

9.725

4.904

-16.647

-2.018

1.883

De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de inzichten van december 2019 (herziening kostprijsberekeningen). Hierbij is uitgegaan van de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico’s. Dit betreft een inschatting die omgeven is door onzekerheden. Deze wordt periodiek (minimaal jaarlijks) herzien. De waardering in het volgende jaar kan zowel positief als negatief kan uitvallen. Het college is van mening dat op basis van de huidige informatie en inzichten de beste schatting gemaakt is.

Het college hanteert de volgende algemene uitgangspunten ten aanzien van haar schattingen:

 • rentepercentage bedraagt 2,58 %;
 • kostenindexatie bedraagt 3,00 %;
 • opbrengstenindexatie bedraagt 1,50 %;
 • de geplande afzet is gebaseerd op de inzichten van de herziening van de  kostprijsberekeningen van december 2019. Hierbij is waar nodig zijn deze inzichten bij de jaarrekening geactualiseerd.

Ten aanzien van de kosten-en opbrengsten indexatie gelden de percentages van respectievelijk 1,5% en 3% alleen enkel voor Terneuzen Zuid. Voor de andere complexen is 0% kosten-en opbrengsten indexatie van toepassing. Het complex Othene contractgebied is een winstgevend
complex. Het positieve resultaat van de afgelopen jaren is op basis van de POC methode toegevoegd aan de reserve bouwgrondexploitatie. In dit complex zijn de aanlegkosten van de Laan van Othene opgenomen. Zodra er meer duidelijkheid is over de grondaankopen en de aanlegkosten van de Laan van Othene worden deze kosten geactualiseerd en opgenomen.

De risico’s zijn toegelicht in de paragraaf Grondbeleid en de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in het jaarverslag. De grootste risico’s ten aanzien van de huidige schattingen en de mogelijke uitkomst komen uit de volgende complexen: Handelspoort Zuid, Baljuwlaan, Windlust en Biervliet. Hiervoor is een voorziening exploitatieverliezen bouwgrond opgenomen.

De voorziening exploitatieverliezen bouwgrond is te beschouwen als een correctie op de boekwaarde van de gronden. Hierna volgt een overzicht van de Voorziening exploitatieverliezen bouwgrond.

Voorziening exploitatieverliezen bouwgrond

31-12-2019

Handelspoort Zuid

93

Baljuwlaan Sluiskil

320

Braakmanlaan/Schoollaan/Biervliet

49

Saldo

462

Uitzettingen < 1 jaar (x € 1.000)

31-12-2019

31-12-2018

Vorderingen op openbare lichamen

6.651

6.059

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist

-

-

Rekening-courant verhouding met het Rijk

-

-

Belastingen

4.252

2.002

Overige vorderingen

4.703

3.778

Voorziening dubieuze debiteuren

-360

-1.369

Totaal

15.246

10.470

De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (vorderingen) waarderen wij tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening is bepaald op basis van een combinatie van statische en dynamische waardebepaling.

In het bedrag van de vorderingen op openbare lichamen is begrepen de nog te ontvangen BTW-compensatiefonds 2019.

De doorbetalingsverplichting is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Schatkistbankieren
Decentrale overheden zijn vanaf 15-12-2013 verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen.

Gevolgen voor Terneuzen
Het drempelbedrag voor Terneuzen is € 1.178.000. (0,75% van het begrotingstotaal). Het bedrag hierboven moeten wij afromen naar de rijksschatkist. Dit is meerdere keren gebeurd. De vergoeding voor het aanhouden van middelen bij de schatkist is gebaseerd op het Eonia-tarief. Het gemiddelde rentetarief voor 2019 was 0 %. Over 2019 ontvingen we geen rentevergoeding. In 2019 overschreden we het gemiddelde drempelbedrag niet.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

Verslagjaar

(1)

Drempelbedrag

1.178

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

265

549

532

445

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

913

629

646

733

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

157.059

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

157.059

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

-

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Drempelbedrag

1.178

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

23.813

49.993

48.963

40.972

(5b)

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

265

549

532

445

Liquide middelen (x € 1.000)

31-12-2019

31-12-2018

Kassaldi

13

13

Banksaldi

-

-

Totaal

13

13

De liquide middelen zijn tegen nominale waarde opgenomen.

Overlopende activa (x € 1.000)

31-12-2019

31-12-2018

Voorschotten Europese overheidslichamen

-

-

Voorschotten Rijk

-

-

Voorschotten overige Nederlandse overheidslichamen

-

-

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

9.090

9.638

Totaal

9.090

9.638

De overlopende activa zijn tegen nominale waarde opgenomen. Onder overlopende activa vallen onder meer de nog te ontvangen bedragen. De overlopende activa zijn, voor zover mogelijk, afgewikkeld.

Passiva

Eigen Vermogen

Reserves (x € 1.000)

31-12-2019

31-12-2018

Algemene reserve

19.219

16.249

Bestemmingsreserves

21.526

27.316

Gerealiseerd resultaat

6.103

4.157

Totaal

46.847

47.721

Reserves zijn vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die bedrijfseconomisch vrij te besteden zijn. Aan reserves kunnen wij een bepaalde bestemming geven, de bestemmingsreserves.

Algemene reserve
De algemene reserve heeft vooral een algemene bufferfunctie. Incidenteel vangen wij in de loop van het jaar via deze reserve tegenvallers op. De toename in 2019 is voornamelijk de toevoeging van een groot gedeelte van het jaarrekeningresultaat 2018.

Het saldo van de algemene reserve bedraagt per 31-12-2019:

€ 19.218.954

De toename van de bestemmingsreserves betreft vooral de toevoegingen aan de reserve bouwgrondexploitatie (winstnemingen), reserve nieuwe sluis en de reserve precariobelasting.

Daarnaast zijn er (per saldo) bedragen onttrokken aan de reserve sociaal domein en de reserve uitvoeringsprogramma wonen.

Een samenvattend overzicht van het verloop van de overige reserves en een toelichting hierop is als bijlage bij deze balanstoelichting opgenomen.

Resultaat
Het resultaat betreft het saldo van de rekening na verwerking van de door de raad genomen besluiten. Over 2019 bedraagt het voordelig saldo € 6.103.000. Bij de vaststelling van de jaarrekening doen wij een voorstel voor de verdeling/bestemming van dit saldo.

Voorzieningen (x € 1.000)

31-12-2019

31-12-2018

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

12.390

7.731

Voorzieningen van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

706

863

Totaal

13.096

8.594

Voorzieningen waarderen wij op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.
De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.
De verminderingen in voorzieningen betreffen aanwendingen voor het doel waarvoor de voorziening is ingesteld.

De toevoegingen in 2019 betreffen onder andere de jaarlijkse herrekening van de verplichtingen voormalige ambtsdragers (APPA) en de voorziening wachtgeld voor gewezen wethouders.

Naar aanleiding van het oordeel van de Hoge Raad van 15 juni 2018 in de procedure precariobelasting 2015 van de gemeente Hulst vormden wij een risicovoorziening precariobelasting. Het bedrag van de risicovoorziening betreft het door een belastingplichtige bestreden bedrag van de aanslag precariobelasting 2016, 2017, 2018 en 2019.

Een samenvattend overzicht van het verloop van de voorzieningen en de toelichting hierop is als bijlage bij deze balanstoelichting opgenomen.

Vaste Schulden > 1 jaar (x € 1.000)

31-12-2019

31-12-2018

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en ov.fin.instellingen

153.428

151.225

Waarborgsommen van binnenlandse banken en ov.fin.instellingen

-

-

Totaal

153.428

151.225

De rente over deze vaste schuld bedroeg in 2019 : € 5.475.137. Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar waarderen wij tegen nominale waarde verminderd met gedane aflossingen.

In 2019 hebben we een langlopende geldlening van € 15.000.000 afgesloten. De lening heeft een looptijd van 25 jaren met een rentevaste periode van 25 jaren. Het rentepercentage is 1,265%.

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden < 1 jaar (x € 1.000)

31-12-2019

31-12-2018

Kasgeldleningen

-

-

Banksaldi

234

4.817

Overige vlottende schulden

7.933

9.391

Totaal

8.167

14.208

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar waarderen wij tegen nominale waarde. De netto vlottende schulden wikkelen wij binnen een jaar af.

Overlopende passiva (x € 1.000)

31-12-2019

31-12-2018

Nog te betalen bedragen

6.887

7.046

Voorschotten Europese overheidslichamen

-

-

Voorschotten Rijk

1.347

543

Voorschotten overige Nederlandse overheidslichamen

218

276

Overige vooruitontvangen bedragen

1.343

1.235

Totaal

9.795

9.100

De nog niet bestede doeluitkeringen betreffen de van overheidswege vooruit ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel. Dit ter dekking van de lasten van volgende begrotingsjaren.
Voor een nadere specificatie van dit bedrag en het verloop hiervan verwijzen wij naar het 'Overzicht verloop uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel'.
De overige nog te betalen bedragen betreffen onder meer bedragen die wij nog moeten betalen, maar waarvoor wij nog geen factuur ontvingen. Deze bedragen zijn, voor zover mogelijk, afgewikkeld.

Saldo gewaarborgde geldleningen (buiten balanstelling)
Wij gaven garanties af voor betaling van rente en aflossing van bepaalde geldleningen. Dit betreffen leningen, aangegaan door woningbouw- verenigingen, instellingen in de gezondheidszorg en overige ten behoeve van de financiering van vaste activa. Met betrekking tot de woningbouwverenigingen gaven wij het risico door aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De gemeente heeft hierbij slechts een achtervangfunctie.
Het saldo van de ultimo 2019 gegarandeerde geldleningen bedraagt ca. € 174,6 miljoen. Dit bedrag is volgens de voorschriften buiten de telling in de balans opgenomen.
Een samenvattend overzicht van het verloop van de gewaarborgde geldleningen is als bijlage bij deze balanstoelichting opgenomen.

Tot 2019 ging de garantstelling voor Zeeland Seaports, nu voor North Sea Port Netherlands N.V. via de gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports (GR ZSP) en stonden de participanten via de GR garant. In 2019 is de GR ZSP opgeheven en staat iedere participant direct garant/borg voor de leningen van North Sea Port Nederlands N.V. In een uitvoeringsovereenkomst is wel de draagplicht van de participanten geregeld (eenzelfde draagplicht als in de GR, dus provincie 50% en gemeente Borsele, Terneuzen en Vlissingen ieder 16 2/3%). Tevens heeft North Sea Port Netherlands N.V. een vrijwaring verleend voor de situatie dat garanten door geldgevers worden aangesproken onder de garantie die zij gegeven hebben. Ons deel van de garantstelling voor North Sea Port Netherlands N.V. en WarmCo2 is € 38 miljoen.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Verplichtingen aan derden
Wij hebben voor € 87,2 mln. aan niet uit de balans blijkende verplichtingen opgenomen. Dit zijn verplichtingen waaronder (lease) contracten die nog een looptijd hebben van langer dan een jaar. Hieronder geven wij een overzicht van de niet uit de balans blijkende verplichtingen:

Jaar

Soort

2019

2020

2021

2022

Eindtotaal

Werken

Energie

ICT

Onderhoud

262

44

0

0

306

Overig

VP

Totaal Werken

262

44

0

0

306

Zorg

Leveringen

Energie

1.451

1.451

1.451

227

4.580

ICT

580

580

580

580

2.319

Onderhoud

231

231

231

231

923

Overig

0

0

0

VP

Zorg

2.248

1.606

1.285

0

5.138

Totaal Leveringen

4.509

3.867

3.546

1.038

12.960

Diensten

Energie

ICT

1.119

1.005

948

936

4.008

Onderhoud

258

43

0

0

302

Overig

1.305

1.358

757

726

4.146

VP

6.629

6.629

6.629

6.629

26.515

Zorg

8.094

8.094

8.094

8.094

32.377

Totaal Diensten

17.405

17.129

16.428

16.385

67.347

Overig

Energie

ICT

Onderhoud

Overig

VP

Zorg

1.653

1.653

1.653

1.653

6.612

Totaal Overig

1.653

1.653

1.653

1.653

6.612

Totaal

23.830

22.693

21.627

19.076

87.225

 

 • Energie, verplichtingen voor de levering van nutsvoorzieningen;
 • ICT, verplichtingen voor o.a. lease, licenties, internet en software;
 • Onderhoud, onderhoud lichtmasten en gebouwen;
 • Overige, verplichtingen voor levering van motorbrandstoffen en verzekeringen;
 • Verbonden partijen, dit betreft de bijdragen aan verbonden partijen voor werkzaamheden (OLAZ, Dethon);
 • Zorg, verplichtingen in het kader van de uitvoering van de WMO taken.

Vennootschapsbelasting
In het kader van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen per 1 januari 2016, stemt de gemeente Terneuzen haar fiscale positie met de Belastingdienst af. Een aantal activiteiten van de gemeente Terneuzen zijn potentieel vennootschapsbelastingplichtig. Hieruit kan een vennootschapsbelasting-last voortvloeien. De omvang van de vennootschapsbelasting-last zal na afstemming met de Belastingdienst inzichtelijk worden. Op dit moment is hierover nog geen duidelijkheid. De gemeente Terneuzen is aansprakelijk voor de te betalen vennootschapsbelasting.  

Aansprakelijkstelling speelkooi Othene
De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de gemeente, bij vonnis van 25 februari 2015 een dagelijkse sluitingstijd  van de speelkooi opgelegd, op straffe van een dwangsom van € 2.500 per dag bij nalatigheid door de gemeente, met een maximum van  € 130.000. De bezwaar makende omwonenden claimen de maximale dwangsom ad. € 130.000. De gemeente heeft contact met drie bezwaar makende omwonenden en stelt in gesprek te gaan met hulp behulp van  een mediator. Het bedrag van € 130.000 is geparkeerd op de derden rekening van AKD om beslaglegging te voorkomen. De wederpartij is nog niet tot beslaglegging overgegaan. Het maximale bedrag van € 130.000 kan eenmalig geclaimd worden. De openstelling en afsluiting van de speelkooi gebeurt sinds september 2017 door basisschool De Parel en beveiligingsbedrijf Delta Safe Security.

Nadeelcompensatie Westkade Sas van Gent

Op 24 januari 2020 hebben de betrokken partijen een vaststellingsovereenkomst gesloten over het herstel van de kademuur aan de Westkade te Sas van Gent. Het duurt echter nog een tijd voordat de reconstructie van de Westkade is gerealiseerd. Ondernemers kunnen eventueel overgaan tot het indienen van een verzoek om nadeelcompensatie. In 2019 hebben we van drie ondernemers vooraankondigingen gehad, nog geen claims.
In artikel 13 van de vaststellingsovereenkomst ‘Omvang kwijting’ is het volgende opgenomen: “Partijen verschillen van mening over de vraag wie er verantwoordelijk is voor het ontstaan van de huidige staat van de kade en – in het verlengde daarvan – wie in welke mate kosten moet dragen die direct dan wel indirect samenhangen met het herstel van de kade/de N252. Na het sluiten van de onderhavige overeenkomst hebben partijen ter zake niets meer van elkaar te vorderen, behoudens uiteraard de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst. Partijen verlenen elkaar over en weer volledige kwijting ter zake van alle huidige en/of toekomstige vorderingen die direct dan wel indirect gerelateerd zijn aan het voornoemde geschil, alles in de meest ruime zin van het woord, en zullen niets meer uit hoofde dan ook van elkaar te vorderen hebben. Dit betekent dat de gemeente eventuele nadeelcompensatie die moet worden betaald aan ondernemers uit Sas van Gent in verband met de tijdelijke afsluiting van de N252 niet kan verhalen op Rosier of Rijkswaterstaat. Verder betekent dit dat Rosier en Rijkswaterstaat geen aanspraak kunnen maken op nadeelcompensatie/planschade in verband met deze afsluiting. De vergoeding van haar eventuele schade is namelijk anderszins verzekerd door deze overeenkomst.

Gebeurtenissen na balansdatum

Uitbraak coronavirus/COVID-19
In het voorjaar van 2020 zijn we in ons land geconfronteerd met het coronavirus. Dat heeft onder andere gevolgen voor de ontwikkeling van de financiële positie van onze gemeente in 2020. Op het moment van het samenstellen van de jaarrekening 2019 was nog onvoldoende in beeld welke effecten dit precies kunnen zijn. We kunnen al wel aangeven dat de risico's een negatief effect zullen hebben op de netto schuldquote, de solvabiliteit en het weerstandsvermogen. In de tussentijdse rapportage 2020 en de kadernota/begroting 2021 geven wij hierover een meer actueel beeld.

Niet uit de balans blijkende rechten

Vennootschapsbelasting
Met ingang van het boekjaar 2016 wordt aan de actiefzijde van de balans buiten balanstelling het bedrag opgenomen waarvan het recht bestaat op verliescompensatie op grond van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Deze wet verstaat onder verliescompensatie het recht om een negatief belastbaar bedrag van een boekjaar te verrekenen met de belastbare winst van het voorafgaande jaar. Dit leidt tot een teruggave aan reeds betaalde vennootschapsbelasting. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de vennootschapsbelasting positie. Een recht op verliescompensatie is niet aan de orde.

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 12:08:26 met de export van 06/25/2020 11:52:18