Jaarrekening 2019

V Overzicht incidentele lasten en baten

V Overzicht incidentele lasten en baten

Korte omschrijving
Volgens artikel 28 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten bevat de toelichting op het overzicht van baten en lasten een overzicht van de incidentele baten en lasten. In de vanaf 2019 geldende notitie Structurele en incidentele baten en lasten van de commissie Bbv is een stellige uitspraak opgenomen waaraan wij als gemeente moeten voldoen. Deze luidt: Voor de in het overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen posten is een nadere toelichting vereist. Uit het overzicht blijkt in hoeverre incidentele factoren van invloed zijn geweest op het resultaat van de jaarrekening.
Voor de gemeenteraad is het ook van belang inzicht te hebben in de incidentele baten en lasten. Dit om te kunnen beoordelen of er sprake is van een duurzaam financieel evenwicht, waarbij de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten. Om dit inzicht te bieden hebben wij het overzicht dat de structurele situatie laat zien na de toelichting op de baten en lasten toegevoegd.

Incidentele baten en lasten vanaf € 25.000

2019

Incidentele lasten ( x € 1.000)

Bedrag

Programma Bestuur en ondersteuning

Juridische advisering

65

Verkopen en verknopen (kadasterkosten en diverse aankopen)

438

Extra storting in de voorzieningen APPA en Wachtgelden

1.800

Programma Veiligheid

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

Aanvullend onderzoek en tijdelijke verkeersmaatregelen Westkade Sas van Gent

90

Bijdrage rotonde Sluizencomplex Terneuzen

350

Programma Economie

Expatcenter

67

De dodendraad leeft

23

Programma Onderwijs

Inhuur projectleider haalbaarheidsonderzoek

63

Programma Sport, cultuur en recreatie

Hogere inhuur zwembaden

72

Provinciaal subsidie 2019 regioarrangement cultuur Zeeuws-Vlaanderen

85

Slag om de schelde

50

Subsidies 75 jaar vrijheid

39

Behoud Cuyperskerk

50

Programma Sociaal domein

Plan van aanpak Dethon

117

Diagnose en bestandsanalyse participatiebudget

193

Tekort Dethon

989

Extra middelen aan-z

1.287

Programma Volksgezondheid en milieu

Achterstallig onderhoud waterhuishouding BOB

74

Extra kosten handhaving milieu in verband met Nieuwe Sluis Terneuzen en bestemmingsplan Kanaalzone

78

Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Onderzoek CEF call spoorlijn Kanaalz.Gent-Tnz onderzoeken

110

Verknopen en verkopen

200

Algemene dekkingsmiddelen

Herrekeningen belastingen (BTW en werkkostenregeling) vorige jaren

92

Oninbare debiteuren

107

Overhead

Aanbesteding ICT Sociaal domein

27

Inhuur digitaliseren archief

47

Personeelsfeest

26

Scenario-analyse ICT

30

Advisering informatiemanagement en interne beheersing/interne controle

109

Mutaties Reserves

Toevoeging aan reserves

3.834

Totaal incidentele lasten

10.512

Incidentele baten ( x € 1.000)

Bedrag

Programma Bestuur en ondersteuning

Verkopen en verknopen (bijdrage provincie)

30

Grondverkopen

224

Verkoop onroerende zaken

355

Bodemonderzoeken

32

Programma Veiligheid

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

Programma Economie

De dodendraad leeft

28

Programma Onderwijs

Programma Sport, cultuur en recreatie

Hogere opbrengst zwembaden

91

Provinciaal subsidie 2019 regioarrangement cultuur Zeeuws-Vlaanderen

85

Programma Sociaal domein

Aanvalsplan arbeidsmarktregio Zeeland

75

Programma Volksgezondheid en milieu

GGD terugbetaling i.v.m. reservepositie

32

Nabetaling vergoeding glas 2015 en 2016

55

Hogere opbrengsten begraafrechten i.v.m. verlenging van grafrechten

35

Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Hogere opbrengsten leges bouwvergunningen vanwege enkele grote projecten

1.685

Stichting stimulering volkshuisvesting

151

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkeringen vorige jaren

60

Overhead

Detachering BOA

42

Mutaties Reserves

Onttrekkingen aan reserves

10.824

Totaal incidentele baten

13.804

Toelichting op de baten en lasten:

Lasten

Juridische advisering
In verband met enkele specifieke juridische kwesties hebben wij in 2019 € 65.000 meer uitgegeven aan juridische advisering.

Verkopen en verknopen (kadasterkosten en diverse aankopen)
Wij kochten voor € 415.000 een aantal gebouwen (Nieuwstraat 6 & 14 en Dwarsstraat 2). Verder gaven wij in het kader van Verkopen en Verknopen een bedrag van € 23.000 uit aan kosten voor het kadaster.

Extra storting in de voorzieningen APPA en Wachtgelden

Om toekomstige uitkeringen op peil te houden moeten wij bij een dalende rente extra toevoegingen aan de voorzieningen voor de APPA uitkeringen en APPA pensioenen doen. In 2019 leidde dit tot een extra dotatie van € 1.800.000.

Aanvullend onderzoek en tijdelijke verkeersmaatregelen Westkade Sas van Gent
In verband met de dreigende verzakking van de Westkade in Sas van Gent hebben wij incidenteel € 90.000 aan kosten gemaakt voor aanvullend onderzoek en tijdelijke verkeersmaatregelen voor het afsluiten van de Westkade.

Bijdrage rotonde Sluizencomplex Terneuzen
Wij betaalden een incidentele bijdrage van € 350.000 voor de aanleg van een extra rotonde bij het sluizencomplex in Terneuzen.

Expatcenter
We gaven in 2019, in het kader van OnbegrensZeeuwsVlaanderen, incidenteel € 67.000 uit aan het opstarten van het Export Center Zeeland.

De Dodendraad leeft
In het kader van het project De Dodendraad leeft ontvingen wij € 28.000 subsidie van het Scheldemondfonds. Hiervan betaalden wij € 23.000 door aan andere deelnemers.

Inhuur projectleider haalbaarheidsonderzoek 
In verband met het haalbaarheidsonderzoek naar huisvesting voor het voortgezet onderwijs huurden wij een externe projectleider in voor de duur van één jaar. De kosten hiervan raamden we op € 115.000. De projectleider startte in juni 2019. De kosten voor de periode juni tot en met december 2019 waren € 63.126. We stellen voor het restant budget van € 51.874 over te hevelen naar 2020.

Hogere inhuur zwembaden
In verband met de mooie zomer werden onze zwembaden goed bezocht. Dit leidde in 2019 tot € 91.000 aan extra inkomsten voor de zwembaden en € 72.000 aan extra inhuur voor de zwembaden.

Provinciaal subsidie 2019 regioarrangement cultuur Zeeuws-Vlaanderen
In het kader van het regioarrangement cultuur Zeeuws-Vlaanderen stelde de Provincie in totaal     € 102.000 ter beschikking aan onze gemeente. € 85.000 hiervan heeft betrekking op het programma Sport, Cultuur en recreatie. Deze subsidie betaalden wij door aan de volgende organisaties/activiteiten: € 25.000 programmering Porgy & Bess; € 3.750 Podium van Zaamslag; € 40.000 Festival van Zeeuws-Vlaanderen; € 9.500 Zeeland Jazz; € 4.250 Stichting Rock around the Bridge (Factory festival) en € 2.500 Shantyfestival.

Slag om de Schelde
In verband met de organisatie van de Slag om de schelde verhoogden wij ons cultuurbudget met € 50.000.

Subsidies 75 jaar vrijheid
Wij betaalden € 39.000 extra uit aan subsidies in verband met diverse herdenkingen van 75 jaar bevrijding.

Behoud Cuyperskerk
Wij betaalden in 2019 € 50.000 van de totale bijdrage van €200.000 voor het behoud van de cultuurhistorisch waardevolle Cuyperskerk in Sas van Gent.

Plan van aanpak Dethon
Na de besluitvorming over het rapport Samenwerken aan talent en de daarop volgende onderzoeken is een kwartiermaker aangesteld bij Dethon. Deze begeleidt de transformatie van Dethon. Hiervoor zijn enkele deelplannen van aanpak opgesteld De uitvoering hiervan is door Dethon in 2019 gestart en loopt door in 2020. De incidentele lasten hiervoor in 2019 bedroegen € 117.000.

Diagnose en bestandsanalyse participatiebudget
Onderdeel van de besluitvorming van het voorgaande onderdeel was ook dat de Zeeuws Vlaamse gemeenten een diagnose maken van hun volledig cliëntenbestand Participatiewet. Hiervoor had de gemeente Hulst al software. De gemeenten Sluis en Terneuzen nog niet. De incidentele kosten van de diagnose in Terneuzen van het volledige bestand bedroegen in 2019 € 193.000.

Tekort Dethon
Bij de begroting 2019 was een tekort ingecalculeerd van € 1.916.000, het aandeel van Terneuzen hierin is € 989.000. De jaarrekening 2019 van Dethon komt uit op € 2.212.000. Het (grotere) tekort van Dethon komt door lagere omzet, frictiekosten van de transformatie en hogere kosten in verband met Cao stijging. Hierdoor stijgt ons aandeel in het tekort van Dethon naar € 1.145.000. Omdat tussen de drie gemeenten en Dethon is afgesproken dat het extra tekort van Dethon ten laste van hun eigen reserves komt blijft onze bijdrage voor 2019 € 989.000.

Extra middelen aan-z
In 2019 hebben wij de volgende extra incidentele middelen verstrekt tot een per saldo bedrag van € 1.287.000:

Transitie pijofac

€    725.000

Extra Transitie pijofac

€      83.190

Overschot pijofac

-/- €      62.638

Opvang negatief begrotingsresultaat vanuit 2018

€    302.691

Project bedrijfsvoering aan-z

€      50.000

Zo-net/zo-lekker

€      40.000

Vervoer maaltijden

€      40.000

Volgens aan-z compensatie onttrekking reserve

€    402.691

Volgens aan-z teveel ontvangen projectkosten

-/- €    218.210

Maatjesproject

€      75.000

Rekeningresultaat 2019

-/- €    150.280

Totaal

€ 1.287.442


Achterstallig onderhoud waterhuishouding BOB
Bij de advieskosten zijn er in verband met de langdurige afwezigheid van de waterbeheerder een aantal projecten niet uitgevoerd en opgeschort. Daardoor is er hier een onderschrijding van € 28.000. Bij beheer en onderhoud BOB zijn we voor deze werkzaamheden afhankelijk van de uitvoering door het Waterschap. Het Waterschap heeft deze werkzaamheden in 2019 niet uitgevoerd en daarom hebben we hier een bedrag van € 103.000 over.

Extra kosten handhaving milieu in verband met Nieuwe Sluis Terneuzen en bestemmingsplan Kanaalzone
In verband met de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen en het bestemmingsplan Kanaalzone gaven wij in 2019 € 77.500 extra uit aan milieuhandhaving.

Onderzoek CEF call spoorlijn Kanaalz.Gent-Tnz onderzoeken
Wij gaven in 2019 € 110.000 uit in verband met onderzoeken rondom een invulling voor een spoorlijn Gent-Terneuzen.

Verknopen en verkopen
In het kader van Verknopen en Verkopen gaven wij in 2019 € 200.000 uit. Hiermee gaven we invulling aan verschillende project, zoals het plaatsen van de BigBelly’s, opfrissen fietsroutes en het plaatsen van de ‘Oranje loper’.

Herrekeningen belastingen (BTW en werkkostenregeling) vorige jaren
Naar aanleiding van afrekeningen van de werkkostenregeling van 2016 en 2017 betaalden wij € 153.000. In verband met de herrekening van het mengpercentage BTW over 2016 en 2017 ontvingen wij € 61.000.

Oninbare debiteuren
In verband met de te verwachten oninbaar verklaringen doteren wij in 2019 aan de voorziening dubieuze debiteuren € 157.000. In de begroting 2019 hadden wij rekening gehouden met een toevoeging aan de voorziening van € 50.000. De dotatie aan de voorziening is € 107.000 hoger dan geraamd. Dit is onder andere het gevolg van de nog openstaande bedragen van de gemeentelijke heffingen van oudere jaren.

Aanbesteding ICT Sociaal domein
In 2019 startten wij met de implementatie van het sociaal domein. De kosten voor implementatie en advisering bedroegen € 27.000.

Inhuur digitaliseren archief
In 2019 digitaliseerden wij ons archief. De inhuurkosten hiervoor bedroegen € 47.000.

Personeelsfeest
De kosten van het in 2019 georganiseerde personeelsfeest bedroegen € 26.000.

Scenario-analyse ICT
In 2019 gaven wij opdracht voor het uitvoeren van een scenario-analyse van onze ICT. De kosten hiervoor bedroegen € 30.000.

Advisering informatiemanagement en interne beheersing/interne controle
Wij besteedden werkzaamheden ten behoeve van de interne beheersing en interne controle uit aan een externe partij. Ook deden wij onderzoek naar de verbetering van het informatiemanagement. De kosten hiervoor bedroegen € 109.000.


Toevoegingen aan reserves
Hiervoor verwijzen wij naar de toelichting bij de reserves onder I Balans en Toelichting.

Baten


Verkopen en verknopen (bijdrage provincie)
In verband met herontwikkeling van de Dwarsstraat 2 ontvingen wij van de provincie € 30.000 subsidie.

Grondverkopen
In 2019 verkochten wij € 224.000 aan gronden.

Verkoop onroerende zaken
In verband met de herinrichting van de Nieuwstraat-Zuid verkochten wij voor € 355.000 aan panden.

Bodemonderzoeken
Vanwege diverse bodemonderzoeken gaven we in 2019 € 32.000 meer uit aan bodemonderzoeken.

De dodendraad leeft
In het kader van het project De Dodendraad leeft ontvingen wij € 28.000 subsidie van het Scheldemondfonds. Hiervan betaalden wij € 23.000 door aan andere deelnemers.

Hogere opbrengst zwembaden
In verband met de mooie zomer werden onze zwembaden goed bezocht. Dit leidde in 2019 tot € 91.000 aan extra inkomsten voor de zwembaden en € 72.000 aan extra inhuur voor de zwembaden.

Provinciaal subsidie 2019 regioarrangement cultuur Zeeuws-Vlaanderen
In het kader van het regioarrangement cultuur Zeeuws-Vlaanderen stelde de Provincie in totaal     € 102.000 ter beschikking aan onze gemeente. € 85.000 hiervan heeft betrekking op het programma Sport, Cultuur en recreatie. Deze subsidie betaalden wij door aan de volgende organisaties/activiteiten: € 25.000 programmering Porgy & Bess; € 3.750 Podium van Zaamslag; € 40.000 Festival van Zeeuws-Vlaanderen; € 9.500 Zeeland Jazz; € 4.250 Stichting Rock around the Bridge (Factory festival) en € 2.500 Shantyfestival.

Aanvalsplan arbeidsmarktregio Zeeland
Van de gemeente Goes, de centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio Zeeland, ontvingen wij een bedrag van € 75.000. Dit bedrag hebben wij ingezet als gedeeltelijke dekking van de  kosten diagnose en bestandsanalyse participatiebudget.

GGD terugbetaling i.v.m. reservepositie
Wij ontvingen een bedrag van € 32.000 van de GGD Zeeland. De oorzaak hiervan was dat het totaal van de reserves van de GGD bij de jaarrekening 2018 boven de maximaal 5% norm van de VZG uitkwam. We hebben bij de overhevelingen van budgetten 2019 voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de reserve Sociaal domein.

Nabetaling vergoeding glas 2015 en 2016
Wij ontvingen hogere opbrengsten. Dit komt door een onvoorziene nabetaling voor glasinzameling over de jaren 2015 en 2016. Dit betreft een totaalbedrag van € 55.000.

Hogere opbrengsten begraafrechten
In verband met verlenging van de grafrechten ontvingen wij € 35.000 extra opbrengsten begraafrechten.

Hogere opbrengst omgevingsvergunningen
Vanwege voornamelijk zonneparken hebben we hogere leges omgevingsvergunningen van € 1.733.000. Hier staat een nadeel van € 48.000 wegens afdracht aan de Provincie Zeeland tegenover. Het netto incidenteel voordeel is € 1.685.000.

Stichting stimulering volkshuisvesting
Wij hebben een incidenteel voordeel van € 151.000 wegens herwaardering van de lening aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting voor het project duurzaam wonen.

Algemene uitkeringen vorige jaren
Door actualisatie van maatstaven over de jaren 2017 en 2018 kregen wij per saldo een nabetaling van € 60.000.

Detachering BOA
We ontvingen een bedrag van € 42.000. Dit betreft de doorberekende kosten voor het inhuren van één van onze boa’s.

Onttrekkingen aan reserves
Hiervoor verwijzen wij naar de toelichting bij de reserves onder I Balans en Toelichting.

Structureel resultaat

Onderstaand geven wij op basis van vorenstaande inzicht in het structureel resultaat:

(Prognose) baten en lasten

Realisatie

Begroting

2017

2018

2019

2019

Lasten

147.719

150.674

162.608

155.750

Baten

153.830

154.365

161.734

153.010

Saldo van baten en lasten

6.111

3.691

-874

-2.740

Toevoegingen aan reserves

5.638

5.518

1.962

1.330

Onttrekkingen aan reserves

3.579

5.983

8.939

4.070

Mutatie reserves

-2.059

465

6.977

2.740

Resultaat

4.052

4.156

6.103

0

Incidentele lasten

2.987

4.475

6.678

3.608

Incidentele baten

3.652

3.642

2.980

1.140

Saldo incidentele baten en lasten

665

-833

-3.698

-2.468

Toevoegingen aan reserves incidenteel

4.924

710

3.834

1.330

Onttrekkingen aan reserves incidenteel

3.428

2.082

10.824

3.483

Mutaties reserves incidenteel

-1.496

1.372

6.990

2.153

Resultaat incidenteel

-831

539

3.292

-315

Structureel resultaat

4.883

3.617

2.811

315

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 12:08:26 met de export van 06/25/2020 11:52:18