Home

Bijlagen

Verantwoording investeringsprogramma

Inleiding

Met de vaststelling van de begroting 2019 gaf de gemeenteraad groen licht voor de investeringen die deel uitmaken van de jaarschijf 2019 van het tot de begroting 2019 behorende investeringsprogramma 2019-2022.

In de hierna volgende overzichten geven wij achtereenvolgend inzicht in:
Uitvoering jaarschijf 2019 Investeringsprogramma 2019-2022;
Afwikkeling restantkredieten investeringen 2018;
Afwikkeling restantkredieten investeringen voorgaande jaren;
De Inkomsten behorende bij de investeringen (2019, 2018 en voorgaande jaren).
Onder het overzicht investeringen lichten wij de diverse investeringen 2018, 2017 en voorgaande jaren toe. Daarna lichten wij de verschillen met de door de gemeenteraad bij de vaststelling van de begrotingen 2019 en 2018 beschikbaar gestelde kredieten toe.

De overzichten geven aanleiding tot de volgende opmerkingen:
Een investering is overschreden. Deze is toegelicht bij het onderdeel Verantwoording begrotingsrechtmatigheid, onderdeel rechtmatigheid investeringsuitgaven;
Voor o.a. wegen en riolering zijn totaalkredieten beschikbaar gesteld. Deze zijn vervolgens onderverdeeld in deelkredieten voor diverse werken. De werkelijke lasten per werk wijken zowel positief als negatief af van de ramingen. De totale lasten blijven binnen het beschikbaar gestelde krediet. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geven wij een overzicht van de (belangrijkste) uitgevoerde werken in 2019;
De geraamde investeringen komen vaak niet volledig tot uitvoering in het jaar van beschikbaarstelling. De planvorming neemt meestal de nodige tijd in beslag. De nog niet (volledig) gerealiseerde investeringen (restantkredieten) leiden tot een financieel voordeel op de kapitaallasten (onderuitputting).

Grootboeknummer

Startjaar

Begroot uitgaven

Begroot inkomsten

Saldo Begroot

Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar

Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar

Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar

Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar

Saldo werkelijk tot peiljaar

Saldo werkelijk

Restant

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

73100001 Verkoop erfpachtsgrond te Sas van Gent

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

73102111 Aanp. schoolplein J.Catsstraat 7 Tern tbv parkeren

2018

34

0

34

0

22

0

0

0

22

12

73102205 Voormalig terrein C-1000 Axel 4323 m²

2019

0

-216

-216

0

0

-216

73200003 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP'09 t/m 16)

2010

1.240

0

1.240

7

0

0

0

7

7

1.233

Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.274

-216

1.057

7

22

0

0

7

29

1.028

0.4 Overhead

79900308 Uitbreiding toegangscontrole stadhuis Terneuzen

2017

72

0

72

16

0

0

16

16

56

79900334 Patio's stadhuis/-kantoor Tnz (IP 2018)

2018

10

0

10

0

5

0

0

0

5

5

79900335 Vernieuwing keuken 2e verd. stadhuis (IP 2018)

2018

24

0

24

0

24

0

0

0

24

0

79900336 Vernieuwing bureaustoelen (IP 2019)

2019

200

0

200

0

0

0

0

0

200

79900337 Onderzoek huisvesting stadhuis/kantoor (IP 2019)

2019

30

0

30

0

0

0

0

0

30

79900338 Vernieuwing hardware (IP 2019)

2019

200

0

200

0

0

0

0

0

200

79900420 Update/Uitbreiding infrastructuur (IP 2013)

2013

650

0

650

415

26

0

0

415

440

210

79900423 Uitbreiding ICT-infrastructuur (IP 2016)

2016

200

0

200

181

19

0

0

181

200

0

79900426 Vervanging applicaties (IP 2017)

2017

150

0

150

39

65

0

0

39

104

46

79900504 Aanp.ivm VN verdrag huisvesting stadhuis/stadskant

2019

22

0

22

0

0

0

0

22

79901749 Kernboormachine (IP 2017)

2017

10

0

10

4

0

0

4

4

6

79901753 Aanschaf en plaatsen zonnepanelen "de Koegors"

2017

220

0

220

202

6

0

0

202

208

12

79901763 Pick-Up 78 (IP 2018)

2018

50

0

50

44

0

0

44

44

6

79901767 Aanleg depot R&B aan de Koegorsstraat

2019

190

0

190

0

3

0

3

187

79901775 Pick-up 18 stadsservice (IP 2019)

2019

50

0

50

0

0

0

50

79901776 Pick-up 19 stadsservice (IP 2019)

2019

50

0

50

0

0

0

50

79901777 Pick-up 21 stadsservice (IP 2019)

2019

50

0

50

0

0

0

50

79901778 Combo 23 stadsservice (IP 2019)

2019

30

0

30

0

0

0

30

79901779 Combo 31 (IP 2019)

2019

30

0

30

0

0

0

30

79901780 Combo 22 techniek (IP 2019)

2019

30

0

30

0

0

0

30

79901781 Combo 104 techniek (IP 2019)

2019

30

0

30

0

0

0

30

79901782 Combo 105 (IP 2019)

2019

30

0

30

0

0

0

30

79901783 Combo 106 techniek (IP 2019)

2019

30

0

30

0

0

0

30

79901784 Combo 107 techniek (IP 2019)

2019

30

0

30

0

0

0

30

79901785 Bestelbus 29 (IP 2019)

2019

50

0

50

0

0

0

50

79901786 Bestelbus 30 (IP 2019)

2019

50

0

50

0

0

0

50

79901790 Combo 109 Handhaving (IP 2019)

2019

30

0

30

0

0

0

30

79901791 Combo 71 bode

2019

30

0

30

0

0

0

30

79901792 Auto 50 Handhaving

2019

51

0

51

30

0

30

21

79901793 Auto 51 Handhaving

2019

51

0

51

31

0

31

20

79901794 Auto 52 Handhaving

2019

51

0

51

0

0

51

79901795 Auto 53 Handhaving

2019

51

0

51

0

0

51

Totaal 0.4 Overhead

2.752

0

2.752

900

208

0

0

900

1.108

1.644

Totaal Programma 0 - Bestuur en ondersteuning

4.025

-216

3.809

907

231

0

0

907

1.137

2.672

2.1 Verkeer en vervoer

72101141 Herinrichting Kennedylaan (AIP 07)

2007

764

0

764

802

14

-46

-6

756

764

0

72101231 Doortrekken Laan van Othene

2014

600

0

600

0

0

0

0

600

72101250 Reconstructie wegen (herbestrating) IP 2017

2017

436

0

436

423

10

0

423

433

2

72101251 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2017

2017

1.185

-59

1.126

1.147

-17

1.130

1.130

-4

72101253 Infrastructuur De Kampagne

2017

984

0

984

268

35

0

0

268

303

680

72101254 Parkeervakken Lievenspolder 2

2019

15

0

15

13

0

13

2

72101257 Sneeuwschuiver (IP 2018)

2018

20

0

20

0

0

0

0

0

20

72101260 Reconstructie wegen (herbestrating) IP 2018

2018

703

0

703

99

571

0

0

99

670

33

72101261 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2018

2018

918

0

918

837

85

0

0

837

922

-4

72101262 Rotonde sluizencomplex

2018

450

0

450

15

450

0

0

15

465

-15

72101264 Bushalte Hoek

2019

160

-25

135

0

1

0

0

0

1

134

72101265 Pick-up met bak en zijlaadsysteem 33 (IP 2019)

2019

80

0

80

0

0

0

0

80

72101266 Reconstructie wegen (herbestrating) IP 2019

2019

727

0

727

214

0

0

0

214

512

72101267 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2019

2019

894

0

894

653

0

0

0

653

241

72101268 VRI VOP Rooseveltlaan (IP 2019)

2019

50

0

50

0

0

0

0

50

72101269 VRI Haarmanweg-Rooseveltlaan (IP 2019)

2019

150

0

150

0

0

0

0

150

72101270 Aanp.i.v.m. VN verdrag diverse bushaltes

2019

200

-105

95

0

0

0

0

95

72108025 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2015)

2015

295

0

295

271

25

0

0

271

296

0

72108028 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2016)

2016

296

0

296

0

196

0

0

0

196

100

72108029 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2016)

2016

118

0

118

0

32

0

0

0

32

86

72108030 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2017)

2017

296

0

296

0

0

0

0

0

296

72108031 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2017)

2017

118

0

118

0

0

0

0

0

118

72108032 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2018)

2018

296

0

296

0

0

0

0

0

296

72108033 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2018)

2018

118

0

118

0

2

0

0

0

2

115

72108034 Verbetering armaturen openb. verlichting(IP2019)

2019

296

0

296

0

38

0

0

0

38

257

72108035 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2019)

2019

118

0

118

0

22

0

0

0

22

95

72110032 Verkeersveiligheidsvoorzieningen (IP 15) stelpost

2015

84

0

84

64

0

0

64

64

20

72110033 VRI St.Annapolder agv Sluiskiltunnel

2015

100

0

100

0

0

0

0

0

100

79901714 Strooier/klein 55 (IP2014)

2014

36

0

36

23

0

0

23

23

13

79901757 Aanhanger (IP 2018)

2018

10

0

10

7

0

0

7

7

3

79901762 Asfaltzaag (IP 2018)

2018

11

0

11

0

0

0

0

0

11

Totaal 2.1 Verkeer en vervoer

10.523

-189

10.334

3.957

2.361

-63

-6

3.894

6.249

4.084

2.2 Parkeren

72140021 Parkeergar. Oostkolk, parkeerapp. (IP 2017)

2017

108

0

108

20

23

0

0

20

43

66

72140022 Parkeergar. Theaterplein, parkeerapp. (IP 2017)

2017

100

0

100

9

9

0

0

9

19

81

72140023 Parkeermanagementsysteem (IP 2017)

2017

20

0

20

0

0

0

0

0

20

72140024 Parkeerterrein ABAB parkeervoorzieningen (IP 2017)

2017

10

0

10

0

0

0

0

0

10

72140025 Parkeerautomaten straatparkeren (IP 2017)

2017

74

0

74

56

0

0

56

56

17

72140026 Parkeertoezicht (IP 2018)

2018

23

0

23

0

0

0

0

0

23

Totaal 2.2 Parkeren

335

0

335

86

32

0

0

86

118

217

2.3 Recreatieve havens

72200001 Veerhavengebied Terneuzen

2007

4.878

0

4.878

2.302

183

0

0

2.302

2.485

2.393

Toaal 2.3 Recreatieve havens

4.878

0

4.878

2.302

183

0

0

2.302

2.485

2.393

Totaal Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

15.736

-189

15.547

6.345

2.576

-63

-6

6.282

8.852

6.694

3.4 Economische promotie

75600035 Kwaliteitsverbetering voorzieningen Toerisme+plat.

2013

40

0

40

29

4

0

0

29

32

8

75600036 Ontwikkeling vrijetijdseconomie Toerisme+plat.

2013

15

0

15

0

0

0

0

0

0

15

75600037 Ontwikkeling zorgeconomie Toerisme+plat.

2013

15

0

15

0

0

0

0

0

0

15

75600040 Portaal van Vlaanderen

2017

536

0

536

502

31

0

0

502

533

3

75600041 Rondje Kreek 2e fase (aankoop gronden)

2019

477

0

477

136

0

0

0

136

341

75600042 Rondje Kreek 2e fase (infrastructuur)

2019

401

0

401

0

0

0

0

401

Totaal 3.4 Economische promotie

1.484

0

1.484

531

170

0

0

531

701

783

Totaal Programma 3 - Economie

1.444

0

1.444

502

166

0

0

502

668

776

4.2 Onderwijshuisvesting

74210066 Onderzoek onderwijshuisvesting in Hoek

2018

50

0

50

1

3

0

0

1

4

46

74210067 Onderzoek onderwijshuisvesting Rivierenbuurt TNZ

2018

50

0

50

1

3

0

0

1

4

46

74210068 Onderzoek leerlingenstromen in kern Terneuzen

2018

25

0

25

16

4

0

0

16

21

4

74210069 Onderzoek onderwijshuisvesting in Westdorpe

2019

50

0

50

0

0

0

0

50

74210070 Onderzoek onderwijshuisv.voortgezet onderwijs TNZ

2019

40

0

40

21

0

21

19

74210071 Aanp.ivm VN verdrag BS Zeemeeuw-de Stelle TNZ

2019

35

0

35

0

0

35

74230162 Aanp.ivm VN verdrag BS de Kameleon TNZ

2019

20

0

20

0

0

20

74231063 Aanp.ivm VN verdrag BS 't Geuzennest BVL

2019

4

0

4

0

0

4

74230164 Aanp.ivm VN verdrag BS Mozaiek Sluiskil

2019

32

0

32

0

0

32

74230165 Aanp.ivm VN verdrag BS Laureyn Philippine

2019

27

0

27

0

0

27

74230166 Aanp.ivm VN verdrag BS de Vlaswiek Koewacht

2019

31

0

31

0

0

31

74310002 1e aanvr.OLP de Sprong (IP 2019)

2019

78

0

78

78

0

0

0

78

0

Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting

442

0

442

18

109

0

0

18

127

314

Totaal Programma 4 - Onderwijs

442

0

442

18

109

0

0

18

127

314

5.2 Sportaccommodaties

75300055 Vervanging tennisbaan Zaamslag IP 2018

2018

15

0

15

0

15

0

0

0

15

0

75300057 Cameratoezicht openluchtzwembaden

2018

14

0

14

11

0

0

11

11

3

75300059 Aanp.ivm VN verdrag Sportcentrum Vliegende Vaart

2019

21

0

21

0

0

21

75300060 Cameratoezicht openlucht zwembaden 2019

2019

23

0

23

22

0

22

0

75300061 Desinfectie-installatie Vliegende Vaart

2019

0

0

0

201

0

201

-201

75310058 Vervanging lichtmasten VV Philippine IP 2018

2017

0

0

0

1

0

1

-1

75310061 Hekwerk schuttersterrein Axel (ZVKC) IP 2018

2018

5

0

5

0

0

5

75310062 Liggende wip+ombouw schuttersver.St.Sebast.Zuidd.

2019

33

0

33

32

0

32

1

75310063 Renovatie kleedlokalen VV Zaamslag

2019

35

0

35

0

35

0

0

0

35

0

75310064 Hekwerk voetbalaccommodatie RKVV Koewacht

2019

45

0

45

0

39

0

0

0

39

6

Totaal 5.2 Sportaccommodaties

190

0

190

11

346

0

0

11

357

-166

5.4 Musea

75400009 Aanp.ivm VN verdrag Scheldetheater Terneuzen

2019

5

0

5

5

75410009 Aankoop en inrichting Cargill-terrein

2009

1.691

0

1.691

1.613

0

0

1.613

1.613

78

75410013 Aanp.ivm VN verdrag Industr.Museum Zld SvG

2019

6

0

6

6

75410014 Aanp.ivm VN verdrag museum het Warenhuis Axel

2019

43

0

43

43

75410015 Aanp.ivm VN verdrag schoolmuseum Schooltijd TNZ

2019

112

0

112

112

Totaal 5.4 Musea

1.856

0

1.856

1.613

0

0

0

1.613

1.613

243

5.6 Media

75100004 Bouw nw bibliotheek Kop Noordstraat

2017

1.133

-1.133

0

0

0

0

0

0

0

0

75100005 Inrichting nw bibliotheek Kop Noordstraat

2017

570

-570

0

10

10

0

0

10

19

-19

75100006 Aanp.ivm VN verdrag bibliotheek TNZ+Statie

2017

25

0

25

0

0

0

0

0

0

25

75110008 Aanp.ivm VN verdrag huisvesting Toonbeeld TNZ

2019

70

0

70

0

0

0

0

70

Totaal 5.6 Media

1.798

-1.703

95

10

10

0

0

10

19

75

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

75500003 Landschapsuitvoering

2011

889

-211

677

788

92

-246

-9

542

625

52

75600043 Koning Willem I park (onderhoud & verbetering)

2019

200

0

200

0

0

0

0

200

79901732 Messenbalkmaaier P 74 (IP 2016)

2016

15

0

15

0

0

0

0

0

0

15

79901734 Klepelmaaier P 84
(IP 2016)

2016

15

0

15

0

0

0

0

0

0

15

79901735 Heggeschaar P 83
(IP 2016)

2016

12

0

12

0

0

0

0

0

0

12

79901736 Klepelmaaier P 80 (IP 2016)

2016

15

0

15

0

0

0

0

0

0

15

79901758 Kraan-Herder (IP 2018)

2018

75

0

75

0

0

0

0

0

0

75

79901759 Maaikorf-Herder (IP 2018)

2018

10

0

10

0

0

0

0

0

0

10

79901769 Pick-up 94 groenbeheer (IP 2019)

2019

50

0

50

0

0

50

79901770 Pick-up 95 groenbeheer (IP 2019)

2019

50

0

50

0

0

50

79901771 Pick-up 97 groenbeheer (IP 2019)

2019

50

0

50

0

0

50

79901772 Pick-up 98 groenbeheer (IP 2019)

2019

50

0

50

0

0

50

79901773 Pick-up 100 groenbeheer (IP 2019)

2019

50

0

50

0

0

50

79901774 Pick-up 101 groenbeheer (IP 2019)

2019

50

0

50

0

0

50

79901787 Tractor P95 (IP 2019)

2019

90

0

90

85

0

85

5

79901788 Houtversnipperaar P 202 (IP 2019)

2019

30

0

30

0

0

30

79901789 Cirkelmaaier (IP 2019)

2019

75

0

75

61

0

61

14

Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.726

-211

1.514

788

237

-246

-9

542

770

744

Totaal Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie

5.570

-1.914

3.655

2.422

592

-246

-9

2.176

2.759

896

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

76700001 Aanp.ivm VN verdrag diverse welzijnsaccommodaties

2019

232

0

232

232

Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

232

0

232

0

0

0

0

0

0

232

Totaal Programma 6 - Sociaal domein

232

0

232

0

0

0

0

0

0

232

7.1 Volksgezondheid

77150001 Aanp.ivm VN verdrag JGZ deel MFC de Statie SvG

2019

5

0

5

5

Totaal 7.1 Volksgezondheid

5

0

5

0

0

0

0

0

0

5

7.2 Riolering

77220058 Aanschaf Hoofdpost (Xylem ++)

2004

105

0

105

102

3

0

0

102

105

0

77220235 Vervangen hoofdriool Axel 1

2012

809

0

809

798

12

-1

0

797

808

0

77220246 Relinen Lievenspolder

2014

252

0

252

198

33

0

0

198

231

21

77220253 Afkoppelen Binnenpad Koewacht

2014

100

0

100

87

13

0

0

87

100

0

77220260 Vervangen rioolgemalen (Xylem++)

2014

20

0

20

11

3

0

0

11

14

6

77220264 Afkopp. verhard oppervl. druk- en vacuum riolering

2014

25

0

25

0

25

0

0

0

25

0

77220268 Hoek relinen 2e deel 2015 (IP 2015)

2015

300

0

300

273

27

0

0

273

300

0

77220269 Oudelandse Hoeve Terneuzen vervangen (IP 2015)

2015

239

0

239

232

7

0

0

232

239

0

77220270 Oudelandse Hoeve Terneuzen relinen (IP 2015)

2015

50

0

50

40

10

0

0

40

50

0

77220272 Zuidpolder Terneuzen relinen (IP 2015)

2015

50

0

50

38

12

0

0

38

50

0

77220273 Handelspoort relinen (IP 2015)

2015

100

0

100

78

16

0

0

78

95

5

77220275 Noorderdokken Terneuzen relinen (IP 2015)

2015

100

0

100

78

12

0

0

78

90

10

77220278 Vervangen druk-en vacuumriolering (el/mec) IP 2015

2015

184

0

184

122

18

0

0

122

141

43

77220282 Axel 3 relinen/vervangen hoofdriolering (IP 2016)

2016

825

0

825

749

58

0

0

749

807

18

77220283 Othene relinen/vervangen hoofdriolering (IP 2016)

2016

5

0

5

5

0

0

0

5

5

0

77220284 Gemeente Terneuzen putrenov. hoofdriol. (IP 2016)

2016

100

0

100

84

10

0

0

84

94

6

77220285 vervangen rioolgemalen (elec./mech.)
(IP 2016)

2016

45

0

45

41

4

0

0

41

45

0

77220287 Verv. druk-en vacuumriolering (elec./mech.)(IP 16)

2016

150

0

150

32

81

0

0

32

113

37

77220288 Verv. druk-en vacuumriol. (bouwk.) (IP 2016)

2016

10

0

10

0

3

0

0

0

3

7

77220290 Div. terugslagkleppen vern. in hoofdriool (IP '16)

2016

50

0

50

0

7

0

0

0

7

43

77220291 Baggerdepot waterschap deel 2 (IP 2016)

2016

175

0

175

167

0

0

167

167

8

77220292 Biervliet buurt Achterpad Oude Poorte waterov IP16

2016

200

0

200

10

10

0

0

10

20

180

77220294 Persleidingen poldergebied Hoek vernieuwen (IP16)

2016

150

0

150

96

0

0

96

96

54

77220295 Sas v Gent aanbrengen spindelschuiven in AWL IP16

2016

50

0

50

18

19

0

0

18

37

13

77220296 Zandstraat afkopp hemelwater van drukriol. (IP 16)

2016

25

0

25

2

22

0

0

2

25

0

77220297 Terneuzen Nijverheidsstraat afkoppelen HWA (IP16)

2016

300

-89

211

284

12

-94

11

190

212

-1

77220300 Relinen Haarmanweg, Hughersluys, Driewegen (IP 17)

2017

85

0

85

72

15

0

0

72

87

-2

77220301 Verv./relinen binnenstad, Java, Katspolder (IP17)

2017

1.725

0

1.725

400

115

-9

0

391

506

1.219

77220304 Relinen Leepstraat, Veerweg (+klimaatad.) (IP17)

2017

70

0

70

55

7

0

0

55

62

8

77220306 Vervangen rioolgemalen (E/M) (IP 17)

2017

15

0

15

0

5

0

0

0

5

11

77220308 Vervangen druk-/vacuümriolering (E/M) (IP 17)

2017

25

0

25

0

8

0

0

0

8

18

77220309 Vervangen druk-/vacuümriolering (B) (IP 17)

2017

10

0

10

0

3

0

0

0

3

7

77220311 rel.verv. Axel 4 + buitenwijken (fase 1)

2018

400

0

400

117

25

0

0

117

142

258

77220312 rel.verv. wijk Serlippenspolder en Noordpolder

2018

560

0

560

32

33

0

0

32

65

495

77220313 rel.verv. wijk Sint Annapolder (fase 1) IP 2018

2018

30

0

30

0

0

0

0

0

30

77220314 vervangen en afkoppelen W. Kloosstraat (IP 18)

2018

500

0

500

20

222

0

0

20

242

258

77220315 rel.verv. (incl. maatr. waterbeheersing) Sluiskil

2018

420

0

420

8

134

0

0

8

142

278

77220316 Vervangen Tulpstraat (Hoek) IP 2018

2018

140

0

140

23

53

0

0

23

75

65

77220317 Verv.ren. inspectieputten hoofdriol. (Tnz) IP 2018

2018

100

0

100

0

3

0

0

0

3

97

77220318 Vervangen IBA's buitengebied (Tnz) IP 2018

2018

50

0

50

31

10

0

0

31

41

9

77220319 Ren./verv. Axel 4, Magrette, Driesch.Zuid (IP 19)

2019

310

0

310

0

0

0

0

310

77220320 Optim. waterbeh. Axel 4, Driesch. Magrette ('19)

2019

62

0

62

0

0

0

0

62

77220322 Ren./verv. Biervliet, Driewegen (IP 19)

2019

465

0

465

37

0

0

0

37

428

77220323 Opt. waterbeheersing Biervliet, Driewegen (IP 19)

2019

58

0

58

5

0

0

0

5

53

77220324 Renoveren/vervangen Philippine (IP 19)

2019

830

0

830

12

0

0

0

12

818

77220325 Optimaliseren waterbeheersing Philippine (IP 19)

2019

279

0

279

0

0

0

0

279

77220326 Renoveren/vervangen Sas van Gent (1e fase) (IP 19)

2019

220

0

220

169

0

0

0

169

51

77220327 Optimaliseren waterbeheersing Sas van Gent (IP 19)

2019

30

0

30

0

0

0

0

30

77220328 Renoveren/verv. Tnz. Triniteit, Haarmanweg (IP 19)

2019

432

0

432

187

0

0

0

187

245

77220329 Opt. waterbeheersing Tnz. binnenstad (IP 19)

2019

169

0

169

2

0

0

0

2

167

77220330 Vervangen mech. riolering buitengebied (IP 19)

2019

102

0

102

0

0

0

0

102

77220331 Renov. EM comp. gem./pompen buitengebied (IP 19)

2019

550

0

550

62

0

0

0

62

488

77220332 Vervangen IBA's buitengebied (IP 19)

2019

38

0

38

17

0

0

0

17

21

79901761 Kolkenzuiger 42 (IP 2018)

2018

350

0

350

0

0

0

0

0

350

79901768 Spoelwagen 41 (IP 2019)

2019

400

0

400

0

0

0

0

0

400

Totaal 7.2 Riolering

12.844

-89

12.755

4.305

1.540

-104

11

4.201

5.751

7.004

7.3 Afval

77210018 Huisvuilwagen 6 (IP'13)

2013

300

0

300

263

0

0

263

263

37

77210021 Huisvuilwagen 7 met kraan (IP 2015)

2015

450

0

450

156

125

0

0

156

281

169

77210022 Huisvuilwagen 1 (IP 2016)

2016

400

0

400

180

192

0

0

180

372

28

77210024 Bedrijfsafvalwagen 2 (IP 2017)

2017

375

0

375

134

147

0

0

134

281

94

77210025 Huisvuilwagen 3 (IP 2018)

2018

375

0

375

0

0

0

0

0

375

77210027 Afsluitbare afzet container

2018

28

0

28

27

1

0

0

27

28

0

77210028 Afzetbare pers/trechter container

2018

90

0

90

50

13

0

0

50

63

27

77210029 Hoogbouw Katspolder 15 ondergrondse containers

2018

150

0

150

60

0

0

60

60

90

77210030 Routeoptimalisatie Software

2018

30

0

30

0

0

0

0

0

30

77210031 Routeoptimalisatie Hardware

2018

120

0

120

0

0

0

0

0

120

77210032 Mini perscontainer auto 12 (IP 2019)

2019

35

0

35

0

31

0

0

0

31

4

77210033 Glascontainers 2019

2019

0

0

0

67

0

67

-67

77210034 Diverse containers 2019

2019

0

0

0

127

0

127

-127

79901700 Haakarmcontainers (IP'13)

2013

50

0

50

48

2

0

0

48

50

0

79901740 Haakarmcontainers (IP 2017)

2017

30

0

30

27

0

0

27

27

3

79901754 Multiyet C 66 (IP 2018)

2018

58

0

58

16

42

0

0

16

58

0

79901755 Vrachtauto 11 (IP 2018)

2018

275

0

275

156

130

0

0

156

286

-11

Totaal 7.3 Afval

2.766

0

2.766

1.118

877

0

0

1.118

1.995

771

Totaal Programma 7 - Volksgezondheid en milieu

15.614

-89

15.525

5.423

2.416

-104

11

5.319

7.746

7.780

8.3 Wonen en bouwen

78210014 Project stadsherstel binnenstad Tern.

2004

2.834

-2.409

425

3.029

0

-2.524

0

504

504

-80

78210015 1e fase herstructurering wijk Lievenspolder Tern.

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

78210029 Revitalisering Nieuwstraat-Zuid Terneuzen

2008

1.650

0

1.650

1.625

44

-19

0

1.606

1.650

0

78210038 Lievenspolder II Terneuzen

2014

450

0

450

2.065

156

-1.820

-13

245

387

63

78210039 Stads- en dorpsvernieuwingsprojecten (IP2012)

2012

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78210043 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2015)

2015

74

0

74

0

0

0

0

0

0

74

78210045 Verbetering verbinding Noordstraat-Scheldeblvd.

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78210046 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2016)

2016

387

0

387

0

0

0

0

0

0

387

78210049 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2017)

2017

450

0

450

0

0

0

0

0

0

450

78210050 Renovatie toren NH-kerk Zaamslag (IP 2018)

2018

300

0

300

0

400

0

0

0

400

-100

78210051 Uitv. 5e fase renovatie Willibrordustoren (IP 18)

2018

272

0

272

0

0

0

0

0

0

272

78210052 10 parkeerpl. planontwikk. Vlooswijkstr/Schoolweg

2018

25

0

25

0

0

0

0

0

0

25

78210053 Verbetering openb. ruimte Cuyperskerk Sas van Gent

2018

17

0

17

0

15

0

0

0

15

1

78210054 Plint Nieuwstraat Zuid Tern bouwkst IP 2019

2019

1.350

0

1.350

0

0

0

0

0

1.350

78210055 Plint Nieuwstraat Zuid Tern inrichtingskst IP 2019

2019

1.025

0

1.025

0

0

0

0

0

1.025

78210056 Plint Nieuwstr Zuid bouw rijp openb. infra IP 2019

2019

740

0

740

0

184

0

0

0

184

556

78210057 Aanleg camperplaats Sas van Gent

2018

22

0

22

0

0

0

0

0

0

22

Totaal 8.3 Wonen en bouwen

9.596

-2.409

7.186

6.718

799

-4.363

-13

2.355

3.140

4.046

Totaal Programma 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

9.596

-2.409

7.186

6.718

799

-4.363

-13

2.355

3.140

4.046

Totaal Generaal

52.698

-4.818

47.880

22.364

6.893

-4.776

-18

17.588

24.463

23.417

Programma

Startjaar

Begroot uitgaven

Begroot inkomsten

Saldo Begroot

Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar

Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar

Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar

Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar

Saldo werkelijk tot peiljaar

Saldo werkelijk

Restant

7 Volksgezondheid en milieu

2004

105

0

105

102

3

0

0

102

105

0

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2004

2.834

-2.409

425

3.029

0

-2.524

0

504

504

-80

2.939

-2.409

530

3.131

3

-2.524

0

607

609

-80

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2007

5.642

0

5.642

3.104

197

-46

-6

3.059

3.249

2.393

7 Volksgezondheid en milieu

2007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.642

0

5.642

3.104

197

-46

-6

3.059

3.249

2.393

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2008

1.650

0

1.650

1.625

44

-19

0

1.606

1.650

0

1.650

0

1.650

1.625

44

-19

0

1.606

1.650

0

5 Sport, cultuur en recreatie

2009

1.691

0

1.691

1.613

0

0

0

1.613

1.613

78

1.691

0

1.691

1.613

0

0

0

1.613

1.613

78

0 Bestuur en ondersteuning

2010

1.240

0

1.240

7

0

0

0

7

7

1.233

1.240

0

1.240

7

0

0

0

7

7

1.233

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2011

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 Sport, cultuur en recreatie

2011

889

-211

677

788

92

-246

-9

542

625

52

7 Volksgezondheid en milieu

2011

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

889

-211

677

788

92

-246

-9

542

625

52

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2012

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 Volksgezondheid en milieu

2012

809

0

809

798

12

-1

0

797

808

0

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2012

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

809

0

809

798

12

-1

0

797

808

0

0 Bestuur en ondersteuning

2013

650

0

650

415

26

0

0

415

440

210

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 Economie

2013

70

0

70

29

4

0

0

29

32

38

7 Volksgezondheid en milieu

2013

350

0

350

312

2

0

0

312

313

37

1.070

0

1.070

755

31

0

0

755

786

284

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2014

636

0

636

23

0

0

0

23

23

613

7 Volksgezondheid en milieu

2014

397

0

397

297

73

0

0

297

370

27

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2014

450

0

450

2.065

156

-1.820

-13

245

387

63

1.483

0

1.483

2.385

229

-1.820

-13

564

780

703

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2015

480

0

480

335

25

0

0

335

360

120

7 Volksgezondheid en milieu

2015

1.473

0

1.473

1.017

228

0

0

1.017

1.246

228

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2015

74

0

74

0

0

0

0

0

0

74

2.027

0

2.027

1.353

253

0

0

1.353

1.606

421

0 Bestuur en ondersteuning

2016

200

0

200

181

19

0

0

181

200

0

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2016

413

0

413

0

227

0

0

0

227

186

5 Sport, cultuur en recreatie

2016

57

0

57

0

0

0

0

0

0

57

7 Volksgezondheid en milieu

2016

2.485

-89

2.396

1.668

418

-94

11

1.574

2.003

393

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2016

387

0

387

0

0

0

0

0

0

387

3.542

-89

3.453

1.849

665

-94

11

1.755

2.430

1.023

0 Bestuur en ondersteuning

2017

452

0

452

261

71

0

0

261

332

120

1 Veiligheid

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2017

3.329

-59

3.270

1.924

78

-17

0

1.907

1.984

1.285

3 Economie

2017

536

0

536

502

31

0

0

502

533

3

4 Onderwijs

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 Sport, cultuur en recreatie

2017

1.728

-1.703

25

10

11

0

0

10

21

4

6 Sociaal domein

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 Volksgezondheid en milieu

2017

2.335

0

2.335

688

299

-9

0

679

978

1.357

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2017

450

0

450

0

0

0

0

0

0

450

8.829

-1.762

7.067

3.384

489

-26

0

3.358

3.847

3.220

0 Bestuur en ondersteuning

2018

118

0

118

44

51

0

0

44

95

23

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2018

2.548

0

2.548

959

1.107

0

0

959

2.066

482

4 Onderwijs

2018

125

0

125

18

11

0

0

18

29

96

5 Sport, cultuur en recreatie

2018

119

0

119

11

15

0

0

11

26

93

7 Volksgezondheid en milieu

2018

3.676

0

3.676

540

665

0

0

540

1.205

2.471

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2018

636

0

636

0

415

0

0

0

415

220

7.221

0

7.221

1.572

2.265

0

0

1.572

3.836

3.385

0 Bestuur en ondersteuning

2019

1.366

-216

1.150

0

64

0

0

0

64

1.086

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2019

2.689

-130

2.558

0

942

0

0

0

942

1.616

3 Economie

2019

878

0

878

0

136

0

0

0

136

742

4 Onderwijs

2019

317

0

317

0

98

0

0

0

98

218

5 Sport, cultuur en recreatie

2019

1.086

0

1.086

0

475

0

0

0

475

612

6 Sociaal domein

2019

232

0

232

0

0

0

0

0

0

232

7 Volksgezondheid en milieu

2019

3.985

0

3.985

0

717

0

0

0

717

3.268

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2019

3.115

0

3.115

0

184

0

0

0

184

2.931

13.666

-346

13.320

0

2.615

0

0

0

2.615

10.705

Totaal Generaal

52.698

-4.818

47.880

22.364

6.893

-4.776

-18

17.588

24.463

23.417

Verschil 2019 ten opzichte van Investeringsprogramma 2019-2022

Uitgaven

Inkomsten

Totaal

Toelichting

Totaal krediet voor 2019

13.666

-346

13.320

Beschikbaar gesteld door de gemeenteraad eerste jaarschijf investeringsprogramma 2019-2022

10.835

0

10.835

Verschil

2.832

-346

2.485

Mutaties opgenomen in jaarrekening 2019

Uitgaven

Inkomsten

Totaal

79900504 Aanp.ivm VN verdrag huisvesting stadhuis/stadskant

22

79901792 Auto 50 Handhaving

51

79901793 Auto 51 Handhaving

51

79901794 Auto 52 Handhaving

51

79901795 Auto 53 Handhaving

51

72101254 Parkeervakken Lievenspolder 2

15

72101264 Bushalte Hoek

160

-25

72101270 Aanp.i.v.m. VN verdrag diverse bushaltes

200

-105

74210070 Onderzoek onderwijshuisv.voortgezet onderwijs TNZ

40

74210071 Aanp.ivm VN verdrag BS Zeemeeuw-de Stelle TNZ

35

74230162 Aanp.ivm VN verdrag BS de Kameleon TNZ

20

74231063 Aanp.ivm VN verdrag BS 't Geuzennest BVL

4

74230164 Aanp.ivm VN verdrag BS Mozaiek Sluiskil

32

74230165 Aanp.ivm VN verdrag BS Laureyn Philippine

27

74230166 Aanp.ivm VN verdrag BS de Vlaswiek Koewacht

31

75300059 Aanp.ivm VN verdrag Sportcentrum Vliegende Vaart

21

75300060 Cameratoezicht openlucht zwembaden 2019

23

75400009 Aanp.ivm VN verdrag Scheldetheater Terneuzen

5

75410013 Aanp.ivm VN verdrag Industr.Museum Zld SvG

6

75410014 Aanp.ivm VN verdrag museum het Warenhuis Axel

43

75410015 Aanp.ivm VN verdrag schoolmuseum Schooltijd TNZ

112

75110008 Aanp.ivm VN verdrag huisvesting Toonbeeld TNZ

70

75600043 Koning Willem I park (onderhoud & verbetering)

200

76700001 Aanp.ivm VN verdrag diverse welzijnsaccommodaties

232

77150001 Aanp.ivm VN verdrag JGZ deel MFC de Statie SvG

5

77220333 Uitvoering VGRP (IP 19)

1.345

diverse posten; meer kredieten gevoteerd dan bedrag in IP opgenomen

73102205 Voormalig terrein C-1000 Axel 4323 m²

-216

79901766 Combo 108 Handhaving

-30

intrekking krediet; in 2018 al uitgevoerd

75600041 Rondje Kreek 2e fase (aankoop gronden)

477

75600042 Rondje Kreek 2e fase (infrastructuur)

401

3.697

-346

3.350

kredieten uit investeringsprogramma 2018 welke werden toegevoegd aan lopende kredieten

Herstructurering (revitalisering) bedrijventerreinen

-100

73200003 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP'09 t/m 16)

Landschapsuitvoeringsplan

-90

75500003 Landschapsuitvoering

Veerhaven Terneuzen

-675

72200001 Veerhavengebied Terneuzen

-865

0

-865

Totaal ultimo 2019

2.832

-346

2.485

Verschil 2018 ten opzichte van Investeringsprogramma 2018-2021

Uitgaven

Inkomsten

Totaal

Toelichting

Totaal krediet voor 2018

7.221

0

7.221

Beschikbaar gesteld door de gemeenteraad eerste jaarschijf investeringsprogramma 2016-2019

8.048

0

8.048

Verschil

-827

0

-827

Mutaties opgenomen in jaarrekening 2018

Uitgaven

Inkomsten

Totaal

70030006 Aanschaf stemhokjes, -bussen en materiaal

34

4e wijz: aanschaf stemhokjes en -bussen en bijbehoend verkiezingsmateriaal

70030007 Aanschaf opslagcontainers verkiez.materiaal

19

4e wijz: aanschaf 2 opslagcontainers voor opslag van stemhokjes en -bussen

73102110 Aanpassingen Jacob Catsstraat 7 Terneuzen

41

7e wijz.: interne aanpassingen zoals extra toelietgroepen, realiseren overlegruimtes en flexplekken inclusief geluiddichte deuren een en ander t.b.v.het creëren van een "huis voor de jeugd"

73102111 Aanpassen schoolplein J.Catsstraat 7 Terneuzen

34

7e wijz.: een deel van het oude schoolplein geschikt maken voor het parkeren van voertuigen medewerkers

79901766 Combo 108 Handhaving

30

10e wijz.: naar voren halen van geplande investering (IP 2019) t.b.v. parkeerbeheer

72101262 Rotonde sluizencomplex

450

5e wijz.: kruising Binnenvaartweg/Buitenhaven voorzien van een rotonde om doorstromingsproblemen te voorkomen e.e.a. t.l.v. bestemmingsreserve Nieuwe Sluis

72101263 Aanpassingen westelijke stadsrand

50

5e wijz.: aanpassingen aan de westelijke stadsrand t.l.v. bestemmingsreserve Nieuwe Sluis

74210066 Onderzoek onderwijshuisvesting in Hoek

50

4e wijz.: beschikbaarstelling voorbereidingskrediet t.b.v.een vooronderzoek en haal- baarheidsstudie onderwijshuisvesting in Hoek e.e.a. op basis strat,huisvestingsplan

74210067 Onderzoek onderwijshuisvesting Rivierenbuurt

50

4e wijz.: beschikbaarstelling voorbereidingskrediet t.b.v.een vooronderzoek en haal- baarheidsstudie onderwijshuisvesting Rivierenbuurt n.a.v. strategisch huisvestingsplan onderwiijs Terneuzen

74210068 Onderzoek leerlingenstromen in kern Terneuzen

25

4e wijz.: ondersoek leerlingenstromen in Terneuzen en de inhuur van externen voor onderzoek naar de overige actiepunten uit de notitie strat.huisvestingsplan onderwijs

75300057 Cameratoezicht openluchtzwembaden

14

7e wijz.: aanschaf/uitbreiding van de camera- en geluidsnstallatie van de openluchtzwembaden in Koewacht en Axel (overlastpreventie)

75300058 Lening TV Zaamslag tbv tennisba(a)n(en)

15

10e wijz.: beschikbaarstellen lening voor het renoveren van een 2e tennisbaan; aflossing door het niet uitkeren van subsidie onderhoud kleedruimten gedrurende 12 jaar

75410012 Restauratie Schoolmuseum Nieuwstraat 2-4 Tern.

105

3e wijz.: kredietvotatie op basis van plan van aanpak met als doel de vochtdoorslag te stoppen alsmede de samenhang en stevigheid van het gevelmetselwerk te herstellen

77210026 Afzetbare huisvuil perscontainer

90

3e wijz.: kredietvotatie vanuit aanbestedingsvoordeel afvalinzameling (oplossen knelpunten huidige bedrijfsvoering en voorsorteren op uitkomsten pilots n.a.v. het Grondstoffenplan)

77210027 Afsluitbare afzet container

28

3e wijz.: kredietvotatie vanuit aanbestedingsvoordeel afvalinzameling

77210028 Afzetbare pers/trechter container

90

3e wijz.: kredietvotatie vanuit aanbestedingsvoordeel afvalinzameling

77210029 Hoogbouw Katspolder 15 ondergrondse containers

150

3e wijz.: kredietvotatie vanuit aanbestedingsvoordeel afvalinzameling

77210030 Routeoptimalisatie Software

30

3e wijz.: kredietvotatie vanuit aanbestedingsvoordeel afvalinzameling

77210031 Routeoptimalisatie Hardware

120

3e wijz.: kredietvotatie vanuit aanbestedingsvoordeel afvalinzameling

78210052 10 parkeerpl.Vlooswijkstr/Schoolweg

25

10e wijz.: aanleg 10 openbare parkeerplaatsen vooruitlopend op herontwikkeling locaties Vlooswijkstraat/Schoolstraat

74210065 1e aanvr.OLP Pr.Willem v.Oranje 16e groep

-9

6e wijz. bijstelling bijdrage i.v..m aanpassing leerlingenaantal

79901754 Multiyet C 66 (IP 2018)

23

10e wijz.: hogere kosten als gevolg van nieuwe technieken en uitbreiding functies

79900335 Vernieuwing keuken 2e verd. Stadhuis

0

afronding bij inbreng

1.462

0

1.462

kredieten uit investeringsprogramma 2018 welke werden toegevoegd aan lopende kredieten

Herstructurering (revitalisering) bedrijventerreinen

-100

Toegevoegd aan 73200003 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP 2010)

Vervanging lichtmasten VV Philippine

-20

Toegevoegd aan 75310058 -2017 i.v.m. uitgaven in 2017

Landschapsuitvoeringsplan

-90

Toegevoegd aan 75500003 Landschapsuitvoeringsplan/groenfonds (IP 2011 e.v)

Doortrekken Laan van Othene

-600

Toegevoegd aan 72101231 (IP 2014)

Veerhaven Terneuzen

-775

Toegevoegd aan 72200001 Veerhavengebied Terneuzen (IP 2007)

-1.585

0

-1.585

Totaal 2018

-123

0

-123

Mutaties opgenomen in jaarrekening 2019

Uitgaven

Inkomsten

Totaal

Toelichting

Vervallen/afgevoerde investeringen op basis staat "verantwoording investeringsprogramma 2018" (krediet niet overgebracht naar 2019)

-693

72101263 Aanpassingen westelijke stadsrand

-50

78210053 Verbetering openb. ruimte Cuyperskerk Sas van Gent

22

78210057 Aanleg camperplaats Sas van Gent

17

Totaal 2019

-704

0

-704

Totaal ultimo 2019

-827

0

-827

Omschrijving thema

Grootboeknummer

Startjaar

Restant totaal

Restant uitgaven

Restant inkomsten

Realisatie in % van totaal geraamd in 2019

Afvoeren ja/nee

uitgaven

inkomsten

0.1

Bestuur

0.2

Burgerzaken

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

73100001 Verkoop erfpachtsgrond te Sas van Gent

2017

0

0

0

ja

krediet per ultimo 2018 afgesloten -> nagekomen baten

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

73102111 Aanp. schoolplein J.Catsstraat 7 Tern tbv parkeren

2018

12

12

0

65,90%

ja

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

73102205 Voormalig terrein C-1000 Axel 4323 m²

2019

-216

0

-216

0,00%

nee

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

73200003 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP'09 t/m 16)

2010

1.233

1.233

0

0,58%

nee

0.4

Overhead

79900308 Uitbreiding toegangscontrole stadhuis Terneuzen

2017

56

56

0

21,63%

nee

0.4

Overhead

79900334 Patio's stadhuis/-kantoor Tnz (IP 2018)

2018

5

5

0

52,80%

ja

0.4

Overhead

79900335 Vernieuwing keuken 2e verd. stadhuis (IP 2018)

2018

0

0

0

99,54%

ja

0.4

Overhead

79900336 Vernieuwing bureaustoelen (IP 2019)

2019

200

200

0

0,00%

nee

0.4

Overhead

79900337 Onderzoek huisvesting stadhuis/kantoor (IP 2019)

2019

30

30

0

0,00%

nee

0.4

Overhead

79900338 Vernieuwing hardware (IP 2019)

2019

200

200

0

0,00%

nee

0.4

Overhead

79900420 Update/Uitbreiding infrastructuur (IP 2013)

2013

210

210

0

67,76%

nee

0.4

Overhead

79900423 Uitbreiding ICT-infrastructuur (IP 2016)

2016

0

0

0

99,96%

ja

0.4

Overhead

79900426 Vervanging applicaties (IP 2017)

2017

46

46

0

69,53%

nee

0.4

Overhead

79900504 Aanp.ivm VN verdrag huisvesting stadhuis/stadskant

2019

22

22

0

0,00%

nee

Voorbereiding gestart, uitvoeren in 2020

0.4

Overhead

79901749 Kernboormachine (IP 2017)

2017

6

6

0

36,80%

nee

levering 2020

0.4

Overhead

79901753 Aanschaf en plaatsen zonnepanelen "de Koegors"

2017

12

12

0

94,60%

ja

0.4

Overhead

79901763 Pick-Up 78 (IP 2018)

2018

6

6

0

87,34%

ja

is aangeschaft

0.4

Overhead

79901766 Combo 108 Handhaving

2019

0

0

0

ja

0.4

Overhead

79901767 Aanleg depot R&B aan de Koegorsstraat

2019

187

187

0

1,40%

nee

Uitvoering 1e helft 2020

0.4

Overhead

79901775 Pick-up 18 stadsservice (IP 2019)

2019

50

50

0

0,00%

nee

aanbesteding 2020 - nalv onderzoek duurzame voertuigen

0.4

Overhead

79901776 Pick-up 19 stadsservice (IP 2019)

2019

50

50

0

0,00%

nee

aanbesteding 2020 - nalv onderzoek duurzame voertuigen

0.4

Overhead

79901777 Pick-up 21 stadsservice (IP 2019)

2019

50

50

0

0,00%

nee

aanbesteding 2020 - nalv onderzoek duurzame voertuigen

0.4

Overhead

79901778 Combo 23 stadsservice (IP 2019)

2019

30

30

0

0,00%

nee

aanbesteding 2020 - nalv onderzoek duurzame voertuigen

0.4

Overhead

79901779 Combo 31 (IP 2019)

2019

30

30

0

0,00%

nee

aanbesteding 2020 - nalv onderzoek duurzame voertuigen

0.4

Overhead

79901780 Combo 22 techniek (IP 2019)

2019

30

30

0

0,00%

nee

aanbesteding 2021

0.4

Overhead

79901781 Combo 104 techniek (IP 2019)

2019

30

30

0

0,00%

nee

aanbesteding 2021

0.4

Overhead

79901782 Combo 105 (IP 2019)

2019

30

30

0

0,00%

nee

aanbesteding 2020 - nalv onderzoek duurzame voertuigen

0.4

Overhead

79901783 Combo 106 techniek (IP 2019)

2019

30

30

0

0,00%

nee

aanbesteding 2021

0.4

Overhead

79901784 Combo 107 techniek (IP 2019)

2019

30

30

0

0,00%

nee

aanbesteding 2021

0.4

Overhead

79901785 Bestelbus 29 (IP 2019)

2019

50

50

0

0,00%

nee

aanbesteding 2020 - nalv onderzoek duurzame voertuigen

0.4

Overhead

79901786 Bestelbus 30 (IP 2019)

2019

50

50

0

0,00%

nee

0.4

Overhead

79901790 Combo 109 Handhaving (IP 2019)

2019

30

30

0

0,00%

nee

0.4

Overhead

79901791 Combo 71 bode

2019

30

30

0

0,00%

nee

0.4

Overhead

79901792 Auto 50 Handhaving

2019

21

21

0

59,52%

nee

maakt onderdeel uit van eenheid handhaving 2020- restant toevoegen aan 52 en 53

0.4

Overhead

79901793 Auto 51 Handhaving

2019

20

20

0

60,03%

nee

maakt onderdeel uit van eenheid handhaving 2020- restant toevoegen aan 52 en 53

0.4

Overhead

79901794 Auto 52 Handhaving

2019

51

51

0

0,00%

nee

maakt onderdeel uit van eenheid handhaving 2020

0.4

Overhead

79901795 Auto 53 Handhaving

2019

51

51

0

0,00%

nee

maakt onderdeel uit van eenheid handhaving 2020

2.1

Verkeer en vervoer

72101141 Herinrichting Kennedylaan (AIP 07)

2007

0

-52

52

106,75%

ja

geen afzonderlijke raming inkomsten; project is afgerond

2.1

Verkeer en vervoer

72101231 Doortrekken Laan van Othene

2014

600

600

0

0,00%

nee

2.1

Verkeer en vervoer

72101250 Reconstructie wegen (herbestrating) IP 2017

2017

2

2

0

99,50%

nee

2.1

Verkeer en vervoer

72101251 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2017

2017

-4

38

-42

96,76%

28,39%

nee

2.1

Verkeer en vervoer

72101252 Herinrichting Markt Terneuzen

2017

0

0

0

ja

krediet per ultimo 2018 afgesloten -> nagekomen lasten

2.1

Verkeer en vervoer

72101253 Infrastructuur De Kampagne

2017

680

680

0

30,85%

nee

inkomsten zijn correctie op uitgaven

2.1

Verkeer en vervoer

72101254 Parkeervakken Lievenspolder 2

2019

2

2

0

89,48%

nee

2.1

Verkeer en vervoer

72101257 Sneeuwschuiver (IP 2018)

2018

20

20

0

0,00%

nee

besteld

2.1

Verkeer en vervoer

72101260 Reconstructie wegen (herbestrating) IP 2018

2018

33

33

0

95,32%

nee

2.1

Verkeer en vervoer

72101261 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2018

2018

-4

-4

0

100,43%

nee

2.1

Verkeer en vervoer

72101262 Rotonde sluizencomplex

2018

-15

-15

0

103,34%

ja

2.1

Verkeer en vervoer

72101263 Aanpassingen westelijke stadsrand

2018

0

0

0

ja

2.2

Verkeer en vervoer

72101264 Bushalte Hoek

2019

134

159

-25

0,56%

nee

2.2

Verkeer en vervoer

72101265 Pick-up met bak en zijlaadsysteem 33 (IP 2019)

2019

80

80

0

0,00%

nee

wordt aanbesteed in 2020

2.1

Verkeer en vervoer

72101266 Reconstructie wegen (herbestrating) IP 2019

2019

512

512

0

29,52%

nee

2.1

Verkeer en vervoer

72101267 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2019

2019

241

241

0

73,04%

nee

2.1

Verkeer en vervoer

72101268 VRI VOP Rooseveltlaan (IP 2019)

2019

50

50

0

0,00%

nee

2.1

Verkeer en vervoer

72101269 VRI Haarmanweg-Rooseveltlaan (IP 2019)

2019

150

150

0

0,00%

nee

2.1

Verkeer en vervoer

72101270 Aanp.i.v.m. VN verdrag diverse bushaltes

2019

95

200

-105

0,06%

0,00%

nee

2.1

Verkeer en vervoer

72108024 Verbetering lichtpunten openb. verlichting(IP2014)

2014

0

0

0

ja

2.1

Verkeer en vervoer

72108025 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2015)

2015

0

0

0

100,01%

ja

krediet per ultimo 2018 afgesloten -> nagekomen lasten

2.1

Verkeer en vervoer

72108028 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2016)

2016

100

100

0

66,19%

nee

2.1

Verkeer en vervoer

72108029 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2016)

2016

86

86

0

27,08%

nee

2.1

Verkeer en vervoer

72108030 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2017)

2017

296

296

0

0,00%

nee

2.1

Verkeer en vervoer

72108031 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2017)

2017

118

118

0

0,00%

nee

2.1

Verkeer en vervoer

72108032 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2018)

2018

296

296

0

0,00%

nee

2.1

Verkeer en vervoer

72108033 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2018)

2018

115

115

0

1,78%

nee

2.1

Verkeer en vervoer

72108034 Verbetering armaturen openb. verlichting(IP2019)

2019

257

257

0

12,91%

nee

2.1

Verkeer en vervoer

72108035 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2019)

2019

95

95

0

19,10%

nee

2.1

Verkeer en vervoer

72110032 Verkeersveiligheidsvoorzieningen (IP 15) stelpost

2015

20

20

0

76,44%

nee

2.1

Verkeer en vervoer

72110033 VRI St.Annapolder agv Sluiskiltunnel

2015

100

100

0

0,00%

nee

2.1

Verkeer en vervoer

79901714 Strooier/klein 55 (IP2014)

2014

13

13

0

63,25%

nee

aanbesteding 2020

2.1

Verkeer en vervoer

79901757 Aanhanger (IP 2018)

2018

3

3

0

74,01%

nee

aankoop 2020

2.1

Verkeer en vervoer

79901762 Asfaltzaag (IP 2018)

2018

11

11

0

0,00%

nee

levering 2020

2.2

Parkeren

72140021 Parkeergar. Oostkolk, parkeerapp. (IP 2017)

2017

66

66

0

39,43%

nee

in 2020 wordt er een betaalautomaat aangeschaft . Daarnaast wordt er een steunzender tbv mobiele telefonie geplaatst (nu is er geen bereik voor gsm's)

2.2

Parkeren

72140022 Parkeergar. Theaterplein, parkeerapp. (IP 2017)

2017

81

81

0

19,01%

nee

in 2020 wordt er een betaalautomaat aangeschaft . Daarnaast wordt er een steunzender tbv mobiele telefonie geplaatst (nu is er geen bereik voor gsm's)

2.2

Parkeren

72140023 Parkeermanagementsysteem (IP 2017)

2017

20

20

0

0,00%

nee

2.2

Parkeren

72140024 Parkeerterrein ABAB parkeervoorzieningen (IP 2017)

2017

10

10

0

0,00%

nee

Bedrag is voorzien voor nieuwe slagboomapparatuur op het ABAB terrein. Vooralsnog funcitonneert de huidige apparatuur goed (ondanks leeftijd). Bedrag moet wel blijven staan tbv toekomstige problemen

2.2

Parkeren

72140025 Parkeerautomaten straatparkeren (IP 2017)

2017

17

17

0

76,23%

nee

Betreft restant 2018. Bedrag voorzien om aan te sluiten op meest recente g-netwerk (G4 of G5). Nu is de apparaaut enkel aangesloten op G3-netwerk

2.2

Parkeren

72140026 Parkeertoezicht (IP 2018)

2018

23

23

0

0,00%

nee

handhavingsapparatuur

2.3

Recreatieve havens

72200001 Veerhavengebied Terneuzen

2007

2.393

2.393

0

50,95%

nee

3.4

Economische promotie

75600035 Kwaliteitsverbetering voorzieningen Toerisme+plat.

2013

8

8

0

81,24%

nee

3.4

Economische promotie

75600036 Ontwikkeling vrijetijdseconomie Toerisme+plat.

2013

15

15

0

0,00%

nee

3.4

Economische promotie

75600037 Ontwikkeling zorgeconomie Toerisme+plat.

2013

15

15

0

0,00%

nee

3.4

Economische promotie

75600040 Portaal van Vlaanderen

2017

3

3

0

99,35%

nee

3.4

Economische promotie

75600041 Rondje Kreek 2e fase (aankoop gronden)

2019

341

341

0

28,48%

nee

3.4

Economische promotie

75600042 Rondje Kreek 2e fase (infrastructuur)

2019

401

401

0

0,00%

nee

Moet nog worden voorbereid en uitgevoerd

4.2

Onderwijshuisvesting

74210066 Onderzoek onderwijshuisvesting in Hoek

2018

46

46

0

7,98%

nee

4.2

Onderwijshuisvesting

74210067 Onderzoek onderwijshuisvesting Rivierenbuurt TNZ

2018

46

46

0

8,14%

nee

4.2

Onderwijshuisvesting

74210068 Onderzoek leerlingenstromen in kern Terneuzen

2018

4

4

0

82,09%

nee

4.2

Onderwijshuisvesting

74210069 Onderzoek onderwijshuisvesting in Westdorpe

2019

50

50

0

0,00%

nee

4.2

Onderwijshuisvesting

74210070 Onderzoek onderwijshuisv.voortgezet onderwijs TNZ

2019

19

19

0

51,61%

nee

4.2

Onderwijshuisvesting

74210071 Aanp.ivm VN verdrag BS Zeemeeuw-de Stelle TNZ

2019

35

35

0

0,00%

nee

Voorbereiding gestart, uitvoeren in 2020, 2021

4.2

Onderwijshuisvesting

74230162 Aanp.ivm VN verdrag BS de Kameleon TNZ

2019

20

20

0

0,00%

nee

Voorbereiding gestart, uitvoeren in 2020, 2021

4.2

Onderwijshuisvesting

74231063 Aanp.ivm VN verdrag BS 't Geuzennest BVL

2019

4

4

0

0,00%

nee

Voorbereiding gestart, uitvoeren in 2020, 2021

4.2

Onderwijshuisvesting

74230164 Aanp.ivm VN verdrag BS Mozaiek Sluiskil

2019

32

32

0

0,00%

nee

Voorbereiding gestart, uitvoeren in 2020, 2021

4.2

Onderwijshuisvesting

74230165 Aanp.ivm VN verdrag BS Laureyn Philippine

2019

27

27

0

0,00%

nee

Voorbereiding gestart, uitvoeren in 2020, 2021

4.2

Onderwijshuisvesting

74230166 Aanp.ivm VN verdrag BS de Vlaswiek Koewacht

2019

31

31

0

0,00%

nee

Voorbereiding gestart, uitvoeren in 2020, 2021

4.2

Onderwijshuisvesting

74310002 1e aanvr.OLP de Sprong (IP 2019)

2019

0

0

0

99,79%

ja

5.2

Sportaccommodaties

75300055 Vervanging tennisbaan Zaamslag IP 2018

2018

0

0

0

ja

5.2

Sportaccommodaties

75300057 Cameratoezicht openluchtzwembaden

2018

3

3

0

79,03%

ja

5.2

Sportaccommodaties

75300059 Aanp.ivm VN verdrag Sportcentrum Vliegende Vaart

2019

21

21

0

0,00%

nee

Voorbereiding gestart, uitvoeren in 2020, 2021

5.2

Sportaccommodaties

75300060 Cameratoezicht openlucht zwembaden 2019

2019

0

0

0

98,03%

ja

5.2

Sportaccommodaties

75300061 Desinfectie-installatie Vliegende Vaart

2019

-201

-201

0

#DEEL/0!

ja

raming onder onderhoudskosten sportaccommodaties

5.2

Sportaccommodaties

75310058 Vervanging lichtmasten VV Philippine IP 2018

2017

-1

-1

0

ja

geen krediet (zie 2018)

5.2

Sportaccommodaties

75310061 Hekwerk schuttersterrein Axel (ZVKC) IP 2018

2018

5

5

0

0,00%

nee

5.2

Sportaccommodaties

75310062 Liggende wip+ombouw schuttersver.St.Sebast.Zuidd.

2019

1

1

0

97,77%

ja

5.2

Sportaccommodaties

75310063 Renovatie kleedlokalen VV Zaamslag

2019

0

0

0

100,00%

ja

5.2

Sportaccommodaties

75310064 Hekwerk voetbalaccommodatie RKVV Koewacht

2019

6

6

0

86,03%

ja

5.4

Musea

75400009 Aanp.ivm VN verdrag Scheldetheater Terneuzen

2019

5

5

0

0,00%

nee

Voorbereiding gestart, uitvoeren in 2020, 2021

5.4

Musea

75410009 Aankoop en inrichting Cargill-terrein

2009

78

78

0

95,39%

nee

5.4

Musea

75410013 Aanp.ivm VN verdrag Industr.Museum Zld SvG

2019

6

6

0

0,00%

nee

Voorbereiding gestart, uitvoeren in 2020, 2021

5.4

Musea

75410014 Aanp.ivm VN verdrag museum het Warenhuis Axel

2019

43

43

0

0,00%

nee

Voorbereiding gestart, uitvoeren in 2020, 2021

5.4

Musea

75410015 Aanp.ivm VN verdrag schoolmuseum Schooltijd TNZ

2019

112

112

0

0,00%

nee

Voorbereiding gestart, uitvoeren in 2020, 2021

5.6

Media

75100004 Bouw nw bibliotheek Kop Noordstraat

2017

0

1.133

-1.133

0,00%

0,00%

nee

Budget aanhouden, nog discussie over budgethouder O&E of Techniek

5.6

Media

75100005 Inrichting nw bibliotheek Kop Noordstraat

2017

-19

551

-570

3,41%

0,00%

nee

Budget aanhouden, nog discussie over budgethouder O&E of Techniek

5.6

Media

75100006 Aanp.ivm VN verdrag bibliotheek TNZ+Statie

2017

25

25

0

0,00%

nee

Voorbereiding gestart, uitvoeren in 2020, 2021

5.6

Media

75110008 Aanp.ivm VN verdrag huisvesting Toonbeeld TNZ

2019

70

70

0

0,00%

nee

Voorbereiding gestart, uitvoeren in 2020, 2021

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

75500003 Landschapsuitvoering

2011

52

9

43

98,95%

120,35%

nee

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

75600043 Koning Willem I park (onderhoud & verbetering)

2019

200

200

0

0,00%

nee

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901732 Messenbalkmaaier P 74 (IP 2016)

2016

15

15

0

0,00%

nee

Aanschaf in 2020 (aanbouwapparatuur + tractor groot P 90 )

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901734 Klepelmaaier P 84
(IP 2016)

2016

15

15

0

0,00%

nee

Aanschaf in 2020 (aanbouwapparatuur + tractor groot P 90 )

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901735 Heggeschaar P 83
(IP 2016)

2016

12

12

0

0,00%

nee

Aanschaf in 2020 (aanbouwapparatuur + tractor groot P 90 )

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901736 Klepelmaaier P 80 (IP 2016)

2016

15

15

0

0,00%

nee

Aanschaf in 2020 (aanbouwapparatuur + tractor groot P 90 )

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901758 Kraan-Herder (IP 2018)

2018

75

75

0

0,00%

nee

Aanschaf in 2020 (aanbouwapparatuur + tractor groot P 90 )

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901759 Maaikorf-Herder (IP 2018)

2018

10

10

0

0,00%

nee

Aanschaf in 2020 (aanbouwapparatuur + tractor groot P 90 )

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901769 Pick-up 94 groenbeheer (IP 2019)

2019

50

50

0

0,00%

nee

Investering raamcontract voertuigen doorgeschoven naar 2021

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901770 Pick-up 95 groenbeheer (IP 2019)

2019

50

50

0

0,00%

nee

Investering raamcontract voertuigen doorgeschoven naar 2021

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901771 Pick-up 97 groenbeheer (IP 2019)

2019

50

50

0

0,00%

nee

Investering raamcontract voertuigen doorgeschoven naar 2021

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901772 Pick-up 98 groenbeheer (IP 2019)

2019

50

50

0

0,00%

nee

Investering raamcontract voertuigen doorgeschoven naar 2021

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901773 Pick-up 100 groenbeheer (IP 2019)

2019

50

50

0

0,00%

nee

Investering raamcontract voertuigen doorgeschoven naar 2021

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901774 Pick-up 101 groenbeheer (IP 2019)

2019

50

50

0

0,00%

nee

Investering raamcontract voertuigen doorgeschoven naar 2021

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901787 Tractor P95 (IP 2019)

2019

5

5

0

93,98%

ja

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901788 Houtversnipperaar P 202 (IP 2019)

2019

30

30

0

0,00%

nee

Aanschaf 2020

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901789 Cirkelmaaier (IP 2019)

2019

14

14

0

80,73%

ja

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

76700001 Aanp.ivm VN verdrag diverse welzijnsaccommodaties

2019

232

232

0

0,00%

nee

Voorbereiding gestart, uitvoeren in 2020, 2021

7.1

Volksgezondheid

77150001 Aanp.ivm VN verdrag JGZ deel MFC de Statie SvG

2019

5

5

0

0,00%

nee

Voorbereiding gestart, uitvoeren in 2020, 2021

7.2

Riolering

77220058 Aanschaf Hoofdpost (Xylem ++)

2004

0

0

0

100,00%

ja

project is afgerond

7.2

Riolering

77220235 Vervangen hoofdriool Axel 1

2012

0

-1

1

100,10%

ja

inkomsten 2018 en vorige jaren -> corr.op uitgaven; project afgerond

7.2

Riolering

77220246 Relinen Lievenspolder

2014

21

21

0

91,57%

nee

Project nagenoeg afgerond. Eindterrmijn nog te verrekenen

7.2

Riolering

77220253 Afkoppelen Binnenpad Koewacht

2014

0

0

0

100,00%

ja

project is afgerond

7.2

Riolering

77220260 Vervangen rioolgemalen (Xylem++)

2014

6

6

0

68,72%

nee

7.2

Riolering

77220264 Afkopp. verhard oppervl. druk- en vacuum riolering

2014

0

0

0

100,08%

ja

project is afgerond

7.2

Riolering

77220267 Hoek vervangen 2e deel budget 2015 (IP 2015)

2015

0

0

0

ja

geen krediet

7.2

Riolering

77220268 Hoek relinen 2e deel 2015 (IP 2015)

2015

0

0

0

100,00%

ja

project is afgerond

7.2

Riolering

77220269 Oudelandse Hoeve Terneuzen vervangen (IP 2015)

2015

0

0

0

100,00%

ja

project is afgerond

7.2

Riolering

77220270 Oudelandse Hoeve Terneuzen relinen (IP 2015)

2015

0

0

0

100,00%

ja

project is afgerond

7.2

Riolering

77220272 Zuidpolder Terneuzen relinen (IP 2015)

2015

0

0

0

100,00%

ja

project is afgerond

7.2

Riolering

77220273 Handelspoort relinen (IP 2015)

2015

5

5

0

94,57%

ja

project is afgerond

7.2

Riolering

77220275 Noorderdokken Terneuzen relinen (IP 2015)

2015

10

10

0

89,86%

ja

project is afgerond

7.2

Riolering

77220278 Vervangen druk-en vacuumriolering (el/mec) IP 2015

2015

43

43

0

76,58%

nee

Projectin uitvoering

7.2

Riolering

77220282 Axel 3 relinen/vervangen hoofdriolering (IP 2016)

2016

18

18

0

97,81%

nee

Project nagenoeg afgerond. Eindterrmijn nog verrekenen

7.2

Riolering

77220283 Othene relinen/vervangen hoofdriolering (IP 2016)

2016

0

0

0

102,32%

ja

project is afgerond

7.2

Riolering

77220284 Gemeente Terneuzen putrenov. hoofdriol. (IP 2016)

2016

6

6

0

94,27%

nee

Project nagenoeg afgerond. Eindterrmijn nog verrekenen

7.2

Riolering

77220285 vervangen rioolgemalen (elec./mech.)
(IP 2016)

2016

0

0

0

100,00%

ja

project is afgerond

7.2

Riolering

77220287 Verv. druk-en vacuumriolering (elec./mech.)(IP 16)

2016

37

37

0

75,37%

nee

Project in uitvoering

7.2

Riolering

77220288 Verv. druk-en vacuumriol. (bouwk.) (IP 2016)

2016

7

7

0

30,00%

nee

Project in uitvoering

7.2

Riolering

77220290 Div. terugslagkleppen vern. in hoofdriool (IP '16)

2016

43

43

0

14,75%

nee

Project in voorbereiding

7.2

Riolering

77220291 Baggerdepot waterschap deel 2 (IP 2016)

2016

8

8

0

95,69%

nee

Project in voorbereiding

7.2

Riolering

77220292 Biervliet buurt Achterpad Oude Poorte waterov IP16

2016

180

180

0

9,78%

nee

Projecten in verschillende fasen:
- voorbereiding
- uitvoering
- afgerond

7.2

Riolering

77220294 Persleidingen poldergebied Hoek vernieuwen (IP16)

2016

54

54

0

63,71%

nee

Project in voorbereiding

7.2

Riolering

77220295 Sas v Gent aanbrengen spindelschuiven in AWL IP16

2016

13

13

0

73,41%

nee

Project nagenoeg afgerond. Eindterrmijn nog verrekenen

7.2

Riolering

77220296 Zandstraat afkopp hemelwater van drukriol. (IP 16)

2016

0

0

0

98,15%

ja

project is afgerond

7.2

Riolering

77220297 Terneuzen Nijverheidsstraat afkoppelen HWA (IP16)

2016

-1

4

-5

98,70%

94,18%

ja

project is afgerond

7.2

Riolering

77220300 Relinen Haarmanweg, Hughersluys, Driewegen (IP 17)

2017

-2

-2

0

102,45%

ja

project is afgerond

7.2

Riolering

77220301 Verv./relinen binnenstad, Java, Katspolder (IP17)

2017

1.219

1.210

9

29,88%

nee

geen ink.raming; corr.op uitgaven; projecten in diverse fasen

7.2

Riolering

77220304 Relinen Leepstraat, Veerweg (+klimaatad.) (IP17)

2017

8

8

0

88,69%

nee

Project nagenoeg afgerond. Eindterrmijn nog verrekenen

7.2

Riolering

77220306 Vervangen rioolgemalen (E/M) (IP 17)

2017

11

11

0

30,00%

nee

Project in uitvoering

7.2

Riolering

77220308 Vervangen druk-/vacuümriolering (E/M) (IP 17)

2017

18

18

0

30,00%

nee

Project in uitvoering

7.2

Riolering

77220309 Vervangen druk-/vacuümriolering (B) (IP 17)

2017

7

7

0

30,00%

nee

Project in uitvoering

7.2

Riolering

77220311 rel.verv. Axel 4 + buitenwijken (fase 1)

2018

258

258

0

35,58%

nee

Projecten in verschillende fasen:
- voorbereiding
- uitvoering
- afgerond

7.2

Riolering

77220312 rel.verv. wijk Serlippenspolder en Noordpolder

2018

495

495

0

11,65%

nee

Projecten in verschillende fasen:
- voorbereiding
- uitvoering
- afgerond

7.2

Riolering

77220313 rel.verv. wijk Sint Annapolder (fase 1) IP 2018

2018

30

30

0

0,00%

nee

Project in uitvoering

7.2

Riolering

77220314 vervangen en afkoppelen W. Kloosstraat (IP 18)

2018

258

258

0

48,42%

nee

Projecten in verschillende fasen:
- voorbereiding
- uitvoering
- afgerond

7.2

Riolering

77220315 rel.verv. (incl. maatr. waterbeheersing) Sluiskil

2018

278

278

0

33,87%

nee

Projecten in verschillende fasen:
- voorbereiding
- uitvoering
- afgerond

7.2

Riolering

77220316 Vervangen Tulpstraat (Hoek) IP 2018

2018

65

65

0

53,69%

nee

Project nagenoeg afgerond. Eindterrmijn nog verrekenen

7.2

Riolering

77220317 Verv.ren. inspectieputten hoofdriol. (Tnz) IP 2018

2018

97

97

0

2,67%

nee

Projecten in verschillende fasen:
- voorbereiding
- uitvoering
- afgerond

7.2

Riolering

77220318 Vervangen IBA's buitengebied (Tnz) IP 2018

2018

9

9

0

81,93%

nee

Project nagenoeg afgerond. Eindterrmijn nog verrekenen

7.2

Riolering

77220319 Ren./verv. Axel 4, Magrette, Driesch.Zuid (IP 19)

2019

310

310

0

0,00%

nee

Projecten in verschillende fasen:
- voorbereiding
- uitvoering
- afgerond

7.2

Riolering

77220320 Optim. waterbeh. Axel 4, Driesch. Magrette ('19)

2019

62

62

0

0,00%

nee

Project in voorbereiding

7.2

Riolering

77220322 Ren./verv. Biervliet, Driewegen (IP 19)

2019

428

428

0

7,99%

nee

Projecten in verschillende fasen:
- voorbereiding
- uitvoering
- afgerond

7.2

Riolering

77220323 Opt. waterbeheersing Biervliet, Driewegen (IP 19)

2019

53

53

0

9,10%

nee

Projecten in verschillende fasen:
- voorbereiding
- uitvoering
- afgerond

7.2

Riolering

77220324 Renoveren/vervangen Philippine (IP 19)

2019

818

818

0

1,42%

nee

Projecten in verschillende fasen:
- voorbereiding
- uitvoering
- afgerond

7.2

Riolering

77220325 Optimaliseren waterbeheersing Philippine (IP 19)

2019

279

279

0

0,00%

nee

Projecten in verschillende fasen:
- voorbereiding
- uitvoering
- afgerond

7.2

Riolering

77220326 Renoveren/vervangen Sas van Gent (1e fase) (IP 19)

2019

51

51

0

76,83%

nee

Projecten in verschillende fasen:
- voorbereiding
- uitvoering
- afgerond

7.2

Riolering

77220327 Optimaliseren waterbeheersing Sas van Gent (IP 19)

2019

30

30

0

0,00%

nee

Projecten in verschillende fasen:
- voorbereiding
- uitvoering
- afgerond

7.2

Riolering

77220328 Renoveren/verv. Tnz. Triniteit, Haarmanweg (IP 19)

2019

245

245

0

43,19%

nee

Project in voorbereiding

7.2

Riolering

77220329 Opt. waterbeheersing Tnz. binnenstad (IP 19)

2019

167

167

0

1,37%

nee

Project in voorbereiding

7.2

Riolering

77220330 Vervangen mech. riolering buitengebied (IP 19)

2019

102

102

0

0,00%

nee

Project in voorbereiding

7.2

Riolering

77220331 Renov. EM comp. gem./pompen buitengebied (IP 19)

2019

488

488

0

11,36%

nee

Projecten in verschillende fasen:
- voorbereiding
- uitvoering
- afgerond

7.2

Riolering

77220332 Vervangen IBA's buitengebied (IP 19)

2019

21

21

0

43,95%

nee

Project nagenoeg afgerond. Eindterrmijn nog verrekenen

7.2

Riolering

77220333 Uitvoering VGRP (IP 19)

2019

0

0

0

ja

7.2

Riolering

79901761 Kolkenzuiger 42 (IP 2018)

2018

350

350

0

0,00%

nee

aanbesteed 2019 - levering 2020

7.2

Riolering

79901768 Spoelwagen 41 (IP 2019)

2019

400

400

0

0,00%

nee

aanbesteed 2019 - levering 2020

7.3

Afval

77210018 Huisvuilwagen 6 (IP'13)

2013

37

37

0

87,82%

ja

ipv zijlading is trommewagen aangeschaft, vandaar lagere kosten

7.3

Afval

77210021 Huisvuilwagen 7 met kraan (IP 2015)

2015

169

169

0

62,48%

nee

besteld 2019 - levering 2020 / in combinatie met wagen 11 (soortgelijke voertuigen)

7.3

Afval

77210022 Huisvuilwagen 1 (IP 2016)

2016

28

28

0

93,04%

nee

nog aantal onderdelen te monteren

7.3

Afval

77210024 Bedrijfsafvalwagen 2 (IP 2017)

2017

94

94

0

74,92%

nee

geleverd - moet nog verder afgemonteerd worden

7.3

Afval

77210025 Huisvuilwagen 3 (IP 2018)

2018

375

375

0

0,00%

nee

wordt aanbesteed in 2020

7.3

Afval

77210027 Afsluitbare afzet container

2018

0

0

0

100,00%

ja

7.3

Afval

77210028 Afzetbare pers/trechter container

2018

27

27

0

69,78%

nee

besteld - levering 2020

7.3

Afval

77210029 Hoogbouw Katspolder 15 ondergrondse containers

2018

90

90

0

39,73%

nee

doorschuiven ivm nascheiding PMD+

7.3

Afval

77210030 Routeoptimalisatie Software

2018

30

30

0

0,00%

nee

doorschuiven ivm nascheiding PMD+

7.3

Afval

77210031 Routeoptimalisatie Hardware

2018

120

120

0

0,00%

nee

doorschuiven ivm nascheiding PMD+

7.3

Afval

77210032 Mini perscontainer auto 12 (IP 2019)

2019

4

4

0

88,21%

nee

nalevering onderdelen 2020

7.3

Afval

77210033 Glascontainers 2019

2019

-67

-67

0

#DEEL/0!

nee

7.3

Afval

77210034 Diverse containers 2019

2019

-127

-127

0

#DEEL/0!

nee

7.3

Afval

79901700 Haakarmcontainers (IP'13)

2013

0

0

0

100,00%

ja

geleverd

7.3

Afval

79901740 Haakarmcontainers (IP 2017)

2017

3

3

0

89,88%

nee

nalevering onderdelen 2020

7.3

Afval

79901754 Multiyet C 66 (IP 2018)

2018

0

0

0

100,00%

ja

geleverd

7.3

Afval

79901755 Vrachtauto 11 (IP 2018)

2018

-11

-11

0

104,02%

nee

aanschaf in combinatie met wagen 7 (soortgelijke voertuigen). Een overschrijding ivm noodzakelijke aanpassing van de lift (arbo gerelateerd)

8.3

Wonen en bouwen

78210014 Project stadsherstel binnenstad Tern.

2004

-80

-195

115

106,87%

104,77%

nee

8.3

Wonen en bouwen

78210015 1e fase herstructurering wijk Lievenspolder Tern.

2019

0

0

0

ja

geen krediet

8.3

Wonen en bouwen

78210029 Revitalisering Nieuwstraat-Zuid Terneuzen

2008

0

-19

19

99,97%

ja

éen raming voor uitgaven en inkomsten per saldo

8.3

Wonen en bouwen

78210038 Lievenspolder II Terneuzen

2014

63

-1.771

1.833

86,11%

nee

éen raming voor uitgaven en inkomsten per saldo

8.3

Wonen en bouwen

78210039 Stads- en dorpsvernieuwingsprojecten (IP2012)

2012

0

0

0

#DEEL/0!

ja

bedrag werd overgeheveld naar 78210057 ///

8.3

Wonen en bouwen

78210043 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2015)

2015

74

74

0

0,00%

nee

8.3

Wonen en bouwen

78210045 Verbetering verbinding Noordstraat-Scheldeblvd.

2015

0

0

0

ja

geen krediet

8.3

Wonen en bouwen

78210046 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2016)

2016

387

387

0

0,00%

nee

8.3

Wonen en bouwen

78210049 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2017)

2017

450

450

0

0,00%

nee

8.3

Wonen en bouwen

78210050 Renovatie toren NH-kerk Zaamslag (IP 2018)

2018

-100

-100

0

133,43%

ja

Werk is afgerond

8.3

Wonen en bouwen

78210051 Uitv. 5e fase renovatie Willibrordustoren (IP 18)

2018

272

272

0

0,00%

nee

Uitvoering 1e helft 2020

8.3

Wonen en bouwen

78210052 10 parkeerpl. planontwikk. Vlooswijkstr/Schoolweg

2018

25

25

0

0,00%

nee

8.3

Wonen en bouwen

78210053 Verbetering openb. ruimte Cuyperskerk Sas van Gent

2018

1

1

0

91,51%

ja

8.3

Wonen en bouwen

78210054 Plint Nieuwstraat Zuid Tern bouwkst IP 2019

2019

1.350

1.350

0

0,00%

nee

8.3

Wonen en bouwen

78210055 Plint Nieuwstraat Zuid Tern inrichtingskst IP 2019

2019

1.025

1.025

0

0,00%

nee

8.3

Wonen en bouwen

78210056 Plint Nieuwstr Zuid bouw rijp openb. infra IP 2019

2019

556

556

0

24,80%

nee

8.3

Wonen en bouwen

78210057 Aanleg camperplaats Sas van Gent

2018

22

22

0

0,00%

nee

23.417

23.441

-24

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 12:08:26 met de export van 06/25/2020 11:52:18